سلامت و تغذیه سلامت و روان گزيده‌ها

مهارت ارتباط بین فردی – قسمت دوم

آزاده رضازاده
“ارتباط از خویشتن آغاز می‌شود” ارتباط از خویشتن و شناخت خویشتن آغاز می‌شود. تأکید بر این نکته بسیاری از مشکلات ارتباطی را برای ما روشن...
پیشنهاد سردبير سلامت و تغذیه سلامت و روان گزيده‌ها

مهارت ارتباطات بین فردی – بخش نخست

آزاده رضازاده
اهمیت ارتباطات میان فردی ارتباط میان فردی اساس و شالوده هویت و کمال انسان است و معنای اولیه پیوند وی با دیگران را تشکیل می‌دهد....
سلامت و تغذیه سلامت و روان گزيده‌ها

مهارت حرف زدن با خود هنگام مواجهه با مشکلات

آزاده رضازاده
همه ما به‌عنوان انسان از توانایی خاصی برای حرف زدن با خود برخوردار هستیم. چه با صدای بلند با خودتان حرف بزنید و چه آهسته،...
سلامت و تغذیه سلامت و روان گزيده‌ها

مهارت حل مسئله

آزاده رضازاده
حل مسئله مهارتی است که شما می‌توانید در هنگام برنامه‌ریزی برای برخورد با مشکلات زندگی از آن استفاده کنید. حل مسئله یک مهارت مقابله ای...