پیشنهاد سردبير سلامت و تغذیه سلامت و روان گزيده‌ها

مهارت ارتباطات بین فردی – بخش نخست

آزاده رضازاده
اهمیت ارتباطات میان فردی ارتباط میان فردی اساس و شالوده هویت و کمال انسان است و معنای اولیه پیوند وی با دیگران را تشکیل می‌دهد....