آشیان / برچسب آرشیوها:  نانام، تبعید، رخداد درونی، ادبیات مهاجرت، کاستی‌ها و درخشش‌ها، شهرگان، سپیده جدیری

برچسب آرشیوها:  نانام، تبعید، رخداد درونی، ادبیات مهاجرت، کاستی‌ها و درخشش‌ها، شهرگان، سپیده جدیری

نانام: تبعید، یک رخداد درونی ست

پرونده‌ی «ادبیات مهاجرت؛ کاستی‌ها و درخشش‌ها » -۴ نانام: تبعید، یک رخداد درونی ست (بخش اول) چه شد که به این نقطه رسیدیم که خودی‌ها (روشنفکران وطنی) در مقابل خودی‌ها (روشنفکران ایرانیِ این طرف) قد علم کردند و "ناقدانِ" آن طرف، هر چه دلشان خواست نثار "ادبیاتِ" این طرف کردند؟ در …

بیشتر بخوانید