In touch with Diverse Iranian Community
دسته‌بندی برچسب

همصدایی با دوئیت شبانصبحگاهی

«هیچ از حسِ، هیچ از کسِ، هیچ از جا»

کتاب را باز کردم. از وسط. مثل کتاب حافظ برای فال. شعر ۶۶ آمد در صفحه ی ۱۱۰. خواندم:"من چنگار نامیدمش او اصرار می ورزید سرطان صدایش بزنم من دیگر اختلاط نکردم و سرطان همه‌ی وجودم شد"آنگاه دانستم با یک شاعر روبرو هستم. آنگاه…
ادامه مطلب ...