پیشنهاد سردبير دیدگاه گزيده‌ها نقد و بررسی

نگاهی به مجموعه‌ی اشعار «کمپانی دوزخ» و «جزام معاصر» سروده‌ی مریم هوله

آزاده دواچی
شهرگان: نقش زبان در شکل‌دهی ادبیات اعتراضی نقشی غیر قابل انکار است. ساختارگریزی از زبان و پیگیری و بنا کردن نوع خاصی از ارتباط میان...
ادبیات پیشنهاد سردبير دیدگاه نقد و بررسی

واسازی زبان و کلیشه‌های جنسیتی‌

آزاده دواچی
واسازی زبان و کلیشه‌های جنسیتی‌: نگاهی به مجموعه‌ی شعر «اصراری که نمی دانی» سروده‌ی طیبه حسین زاده  نگاهی به ادبیات زنان در سال‌های گذشته نشان...