ادبیات طنز

چرایی مجوزِ حملِ سلاح مداح

عبدالقادر بلوچ
جانشین فرماندۀ ناجا در مورد تیراندازی مداحی به نام محمود کریمی به ماشین یک زوج جوان گفت که این مداح مجوز حمل سلاح داشته است....