سلامت و تغذیه سلامت و روان گزيده‌ها

حفظ کانون کنترل درونی

آزاده رضازاده
برخی از افراد علت عدم موفقیت و نرسیدن به اهدافشان و حتی ناکامی‌ها و فقدان‌هایی که در طول زندگی با آن مواجهه می‌شوند را بدشانسی...