تئاتر و سینما صفحه اول گزيده‌ها هنر

دوروز، یک شب – (Deux jours, une nuit) ☆☆☆½

امید حبیبی نیا
سینمای آدینه، ستون هفتگی ست که از این هفته برای شهروند بی سی از سینما می نویسم، در این ستون گاه فیلم های مطرح روز...