تازه‌ها شعر گزيده‌ها

چند شعر از فرناز جعفرزادگان

۱

همه چیز به آن دو بر می‌گردد

به آن اشاره  

و دست‌هایی

 که می‌ریزند در هر سو 

وقتی که تاریکی را

در گوش اذان می ریزند

و  هست را در هوش
هیچ…

همه‌چیز به آن دو باز می‌گردد

۲

یا بسم رجیم 

بخوان به نام نان 

که سهم سنگین گندم  

‌نان است 

و بوی دست‌های گرسنه‌ای

که خانه را نشناخت

یا بسم رجیم

بخوان به نام تاریکی 

‌ریگی میان کفش‌هایمان جا
مانده 

‌خانه‌ای سنگسار دست‌های
من و توست 

‌و خانه‌ای…

 نه تویی و نه او 

تن‌ها ماییم که میان دو
خانه سنگر ساخته‌ایم 

۳

می‌سوزم 

میان حنجره‌های درد

که نسل به نسل 

می پیچد 

صدای آتش در تکرار

اینجا 

گلوله‌های گلگون

تن‌ها 

انالحق را شلیک می‌کنند

Please follow and like us:
cute_twitter چند شعر از فرناز جعفرزادگان
icon_Visit_us_en_US چند شعر از فرناز جعفرزادگان
fa_IR_Follow چند شعر از فرناز جعفرزادگان
fa_IR_Tweet چند شعر از فرناز جعفرزادگان
cute_telegram چند شعر از فرناز جعفرزادگان
telegram_message چند شعر از فرناز جعفرزادگان
telegram چند شعر از فرناز جعفرزادگان
cute_linkedin چند شعر از فرناز جعفرزادگان
icon_en_US چند شعر از فرناز جعفرزادگان
en_US_share چند شعر از فرناز جعفرزادگان
cute_whatsapp چند شعر از فرناز جعفرزادگان
cute_instagram چند شعر از فرناز جعفرزادگان
cute_soundcloud چند شعر از فرناز جعفرزادگان
cute_fbmessenger چند شعر از فرناز جعفرزادگان
cute_youtube چند شعر از فرناز جعفرزادگان
icon_Visit_us_en_US چند شعر از فرناز جعفرزادگان
cute_email چند شعر از فرناز جعفرزادگان
cute_pinterest چند شعر از فرناز جعفرزادگان
pinterest چند شعر از فرناز جعفرزادگان
fa_IR_save چند شعر از فرناز جعفرزادگان

Related posts

معرفی کتاب- معرفی نویسنده؛ تعریض- آرمان میرزانژاد

ساره سکوت

قانون شهروندی کانادا در پارلمان به تصویب نهایی رسید

سید مصطفی رضیئی

از آن میان کسی گفت . . .

شهرگان

اظهار نظر