ادبیات پیشنهاد سردبير داستان و رمان

و باران بارید

هژبر میرتیموری
نوشته: کراسی. آ. اوگوت – کنیا ترجمه: هژبر میر تیموری رئیس قبیله وارد دروازه ده شده بود که دخترش اوگاندا او را دید که دارد...