پیشنهاد سردبير سیاسی و اقتصادی مقالات

خیز دیگر رهبری فلسطین برای تحقق آرمان استقلال

حبیب ناظری
روز جمعه، فلسطین درخواست خود را برای شناسایی به عنوان یک دولت مستقل و پذیرش به عنوان عضو کامل در سازمان ملل تقدیم این سازمان...