In touch with Diverse Iranian Community
دسته‌بندی برچسب

دنبال من بیا و زندگی کن، داستان کوتاه، محمدرضا حجامی

دنبال من بیا و زندگی کن!

از کی شروع شده بود؟.... از اولین تو سری که از پدرم برای خطای نکرده، خورده بودم یا از آنروزی که صغرا خانم بند انداز مرا آقا داماد صدا کرده بود؟ نمی دانم. هر چه بود، این بود که وقتی چیزی، هر چیزی بیقرارم می کرد، باید خود را به پایِ نزدیک…
ادامه مطلب ...