In touch with Diverse Iranian Community
دسته‌بندی برچسب

راه اندازی طرح ها

 دلواپسی برای شاخص فلاکت!

 با عملکرد دولت های گذشته، ایران دومین کشور جهان از منظر فلاکت اقتصادی نیروی انسانی شد و ظاهراً این موضوع چندان هم موجب دلواپسی آنانی که امروز دم از دلواپسی می‌زند، نشده بود!شهرگان: در جهان پیشرفته کنونی برای محاسبه توانمندی اقتصادی…
ادامه مطلب ...