In touch with Diverse Iranian Community
دسته‌بندی برچسب

ریشه های، اسطورهً، رستم و اسفندیار، جواد مفرد کهلان، شهرگان

ریشه های اسطورهً رستم و اسفندیار

نظر به اینکه در اوستا و کتب پهلوی از نبرد رستم تاریخی (آترادات پیشوای آماردان) و اسفندیار (در واقع هم لقب گائوماته بردیه و هم لقب قاتل او داریوش اول در قرون بعد) سخنی به میان نیامده است. خود این دو به فاصله زمانی بیش از یک قرن از هم زیسته…
ادامه مطلب ...