In touch with Diverse Iranian Community
دسته‌بندی برچسب

شهردار کوکیتلام، کانادا،عاطفه صرافی،کتابخانه،‌کوکیتلام،گلنار زندپور،

گشایش رسمی بخش فارسی کتابخانه پواریه

گزارشی از گشایش رسمی بخش فارسی کتابخانه پواریه بعداز ظهر یکشنبه ۲۶ ماه ژوئن ۲۰۱۱، در یک روز آفتابی زیبا، جمعی زیبا برای گرامی‌داشت اندیشه‌ای زیبا، گردهم آمده‌بودند تا گشایش رسمی بخش…
ادامه مطلب ...