ادبیات داستان و رمان گزيدهٔ خبر‌ها

آقای بی پدر 

کریم قیطانی‌ فرد
شاید امروز دیگر دوران ساختارگرایی و پسا ساختارگرایی غربی گذشته باشد. امروز ما با رفتار زبان و متن مواجه هستیم نه ساختار آنها. رفتار متن...
close

در صورت رضایت از سایت، لطفاً به معرفی بیشتر آن بپردازید!