آشیان / برچسب آرشیوها:  مطابقت پادشاهان، کیانی و مادی، شهرگان، جواد مفرد کهلان، هرودوت

برچسب آرشیوها:  مطابقت پادشاهان، کیانی و مادی، شهرگان، جواد مفرد کهلان، هرودوت

مطابقت پادشاهان کیانی و مادی و دو تَن از قلم افتاده های ایشان در خبر هرودوت

مقدمۀ گفتار: مشکل اول در باره طرح و بررسی این موضوع این است که اکثر ایرانشناسان یا تخصص در تاریخ مدون ایران باستان دارند یا تخصص در اساطیر ایران باستان، نه تخصص در هر دوی آنها. در این باب خصوصاً تخصص کافی در جزئیات تاریخ ماد و تاریخ ملی کیانیان …

بیشتر بخوانید