پیشنهاد سردبير صفحه اول گزيده‌ها گفت و گو

داستانی ممنوعه راه ورودش را به ایران پیدا می‌کند

هادی ابراهیمی رودبارکی
روزنامه‌ی« گلوب اند میل» چاپ کانادا در روزهای آغازین سال ۲۰۱۹ در ۴ ژانویه‌ ۲۰۱۹، صفحه‌‌ی فرهنگی بخش مربوط به کتاب خود را به مصاحبه‌ی پیتر...