In touch with Diverse Iranian Community
دسته‌بندی برچسب

نقد داستان

ساختار در ژرفا- نقد داستان

ساختار در ژرفا شیوه بررسی ساختارگرایانه در زبانشناسی و نقد ادبی است. در نقد داستان سکوتی... از نویسنده مدرن جنوبی، مریم زنده بودی، شیوه ساختار در ژرفا با جدول تخالف دوگانه و نمایه/ چارت مراحل رویداد بکار رفت. این نقد نشان می‌دهد: ادبیات…
ادامه مطلب ...