In touch with Diverse Iranian Community

پیش‌گویی در شعر

تخیل قدرت ذهن بر امکانات اشیاء است. هر چه ذهن سترگتر باشد شاعر سترگتر است - والاس ستیونز؛ شاعر مدرنیست آمریکا (1879-1955) امید رویا در بیداری است -…

مشکل نیما

می‌توان نیما را حلال ۳ تضاد آغاز سده (۱۴ ش.) شعر فارسی انگاشت: نو و کهنه، خارجی و داخلی، مدارا و ممیزی. هر ۳ مشکل در افسانه نیما تبلور یافته‌اند: او از شعر…

خط و تحریر سده ۲۱ م

زبان مجموعه‌ی قراردادی واژه‌ها و دستور ترکیب آن‌ها در قومی است. زبان با خط یا نویسه‌ای مشتمل بر الفبا و قواعد قراردادی ترکیب آن‌ها نوشته می‌شود. چون تجارت در…

بلاغت در شعر

شعر عمل است؛ تخیل شبکه عصب مغز بوسیله تحریر سریال عضلات بالاتنه است. در آفرینش شعر شاعر دو مرحله فکر در عصب و بیان در عضله را سریال انجام می دهد. اخوان این دو…

ساختار در ژرفای هنر

برای نقد ساختارگرایانه داستان‌های کوتاه، به تبیین عناصر داستان‌ها در ساختار در ظاهر یعنی بیان کلامی و ساختار در ژرفا یعنی معنی/ منظور فکری نیاز می‌باشد.…

آسیب شناسی عشق

خلاصه  شعر تبیین مناسبات فرد با محیط است که رویدادهای زمان شاعر را کتابت می کند. یکی از این مناسبات عشق بین فرد و دیگری است. عشق رکن اصلی حیات بوده؛ در موجود…

ادبیات تعهد

در ميان طوفان، هم‌پيمان با قايقران‌ها گذشته از جان، بايد بگذشت از طوفان‌ها. به تيره شب‌ها، با يارم دارم پيمان‌ها كه برفروزم آتش‌ها، در كوهستان‌ها. دکتر…