In touch with Diverse Iranian Community
دسته‌بندی برچسب

نوشتن برای خودم، ترجمه، غلامرضا صراف، نمایشنامه‌های هرولد پین‌تر

نوشتن برای خودم

نوشتن برای خودم: بر پایه‌ی گفت و گوی ریچارد فایند لیتر با هرولد پین‌تر که در فوریه 1961 در مجله قرن بیستم منتشر شد  تا جایی که یادم می‌آید، اولین باری که به تئاتر رفتم، برای دیدن دنلد ولفیت در شکسپیر بود. لیرش را شش بار دیدم و بار…
ادامه مطلب ...