برچسب : نوشتن برای خودم، ترجمه، غلامرضا صراف، نمایشنامه‌های هرولد پین‌تر

تئاتر و سینما هنر

نوشتن برای خودم

غلامرضا صراف
نوشتن برای خودم: بر پایه‌ی گفت و گوی ریچارد فایند لیتر با هرولد پین‌تر که در فوریه 1961 در مجله قرن بیستم منتشر شد  ...