گفت و گو

غزل پست مدرن وضعیت زندگی امروز ماست با تمام تضادهایش

صادق امیری
گفتگوی اختصاصی شهرگان با سارا سلماسی شاعر و نویسنده‌ی هرمزگانی گفتگوکننده: صادق امیری سارا سلماسی، معلم شاعرپیشه ی هرمزگانی است که در هفدهم، دی ماه...