ادبیات پیشنهاد سردبير دیدگاه نقد و بررسی

راوی زن و بیان عریان حقایق اجتماعی

آزاده دواچی
راوی زن و بیان عریان حقایق اجتماعی:  نگاهی به داستان «یک بلیت برای جهنم» نوشته‌ی نگین وضعی یکی از چالش‌های نویسندگان زن در ادبیات معاصر...