ادبیات رويدادها شعر صفحه اول

من چرا اینهمه خاموشم

خستۀ راهم و باری‌ست گران بر دوشم

در خود افتاده و در خویشتنم می‌جوشم

من چرا اینهمه خاموشم؟

من چرا اینهمه خاموشی را

بر سرِ کوه نمی‌کوبم

با در و بام نمی‌گویم

من برای که چُنین خاموشم

من برای چه چُنین در جوشم

گیرمش گفتم و فریاد زدم

هرچه گو.ش است مگر می‌شنود

گیرم آویختمش بر سر کوه

هرچه چشم است مگر می بیند

آوخ از گُنگی بی فرجام

وه، از این خامشی بی نام

اپریل 2013

Please follow and like us:
cute_twitter من چرا اینهمه خاموشم
icon_Visit_us_en_US من چرا اینهمه خاموشم
fa_IR_Follow من چرا اینهمه خاموشم
fa_IR_Tweet من چرا اینهمه خاموشم
cute_telegram من چرا اینهمه خاموشم
telegram_message من چرا اینهمه خاموشم
telegram من چرا اینهمه خاموشم
cute_linkedin من چرا اینهمه خاموشم
icon_en_US من چرا اینهمه خاموشم
en_US_share من چرا اینهمه خاموشم
cute_whatsapp من چرا اینهمه خاموشم
cute_instagram من چرا اینهمه خاموشم
cute_soundcloud من چرا اینهمه خاموشم
cute_fbmessenger من چرا اینهمه خاموشم
cute_youtube من چرا اینهمه خاموشم
icon_Visit_us_en_US من چرا اینهمه خاموشم
cute_email من چرا اینهمه خاموشم
cute_pinterest من چرا اینهمه خاموشم
pinterest من چرا اینهمه خاموشم
fa_IR_save من چرا اینهمه خاموشم

Related posts

توفان مغناطیسی

شهرگان

ستوده و پناهی برنده جایزه معتبر ساخاروف شدند

شهرگان

شعر میوه‌ی شعور انسان و لطیف‌ترین قسمت احساس آدمی است 

اظهار نظر