In touch with Diverse Iranian Community

سرودهٔ تازه‌ای از منیر طه

تا آنجا که بتوانم در خورد و خوراکم رعایت بهداشت را می‌کنم هفتۀ پیش از سوپر مارکتِ ساحل، روبروی خانه غذا خریدم به انضمام ته دیگ که قورمه سبزی خوش مزه‌ای هم…

اشکِ پاییز

قدردانی کن از آنچه در دست داری پیش از آنی که دستت تهی گردد از آنحرف روی درازی، سیاهیِ شب نیست شعلۀ شمع ناپایدار است و لرزانباغ سرد است و…

سکوتِ در

برای پری، دوست ارجمند و بسیار عزیزم برای محبت و کرامتش در طول سه ماه که قادر به حرکت نبودم.وقتی که خانه از قدمانِ تو شد تهی از روزنانِ پنجره خورشید سر…

من چرا اینهمه خاموشم

خستۀ راهم و باری‌ست گران بر دوشم در خود افتاده و در خویشتنم می‌جوشم من چرا اینهمه خاموشم؟ من چرا اینهمه خاموشی را بر سرِ کوه نمی‌کوبم با در و بام نمی‌گویم…