In touch with Diverse Iranian Community

ﻳﮏ ﺍﺗﻔﺎﻕ ﺳﺎﺩﻩ

ﺳﻮﺍﺭ ﮐﻪ ﺷﺪ، ﺧﻮﺍﺳﺖ ﺑُﺨﺎﺭی ﺭﺍ ﺑﺮﺍﻳﺶ ﺭﻭﺷﻦ ﮐﻨﻢ. ﻇﺎﻫﺮﺵ ﻫﻴﭻ ﺑﻪ زن‌های ﻭﻟﮕﺮﺩ ﺷﺒﺎﻫﺖ ﻧﺪﺍﺷﺖ. ﮐﺎﭘﺸﻦ ﻭ ﺷﻠﻮﺍﺭ ﺟﻴﻦ ﺗﻨﺶ ﺑﻮﺩ ﺑﺎ ﭘﻠﻴﻮﺭ ﺁبی ﺭﻭﺷﻦ. ﺳﻲ ﺳﺎﻟﻪ ﺑﻪ ﻧﻈﺮ می‌رسید. ﻣﻮﻫﺎی…