In touch with Diverse Iranian Community

رِحله

شبی دیرند و ظلمانی بود. جز آوای عجیبی که به سختی از لایه‌های ضخیم تاریکی می‌گذشت و بریده بریده بگوشم می رسید صدائی دیگر نمی‌شنیدم. نمی دانستم کجایم، از کجا…