ادبیات پیشنهاد سردبير شعر صفحه اول گزيده‌ها

دو شعر تازه از سپیده جدیری

سپیده جدیری
۱ دست به شکلِ دیگری / کنارم نشسته بود حرف‌هایت را می‌شِمُرْد شرط می‌زدم و با تمامِ هواهای دنیا سرد می‌شدم. * بویت از وقت...