آشیان / برچسب آرشیوها:  روحانیت شیعه

برچسب آرشیوها:  روحانیت شیعه

بحران جدی در روحانیت شیعه

دین چه در رابطه با خود علما و درس خواندگانش و چه در رابطه با مردم عادی، قبل از هر چیز به استقلال فرد و آزادی های او کار دارد، و نیز بدلیل اعتقاد به خطا کار بودن انسان و بنابراین قائل بودن به رسالتِ راهنمایی او، به طور طبیعی …

بیشتر بخوانید