آشیان / برچسب آرشیوها:  عشق که اين نيست، برو!

برچسب آرشیوها:  عشق که اين نيست، برو!

عشق که اين نيست، برو!

شِکوه کنی، قهر کنی؟ عشق که اين نيست، برو ! شرط و شروط می‌نهی؟ عشق چنين نيست، برو ! هم رهِ عشق بندی و هم طلبِ وصل کنی؟! آتشِ عشق شعله‌اش، از تَفِ کين نيست، برو! گاه ستايش و دعا، گه پچ و پچ و ناسزا منزلِ عشق برزخِ شک …

بیشتر بخوانید