آشیان / برچسب آرشیوها:  علی نگهبان، کیستی انسان، مکان جغرافیایی‌، شاعر و نویسنده

برچسب آرشیوها:  علی نگهبان، کیستی انسان، مکان جغرافیایی‌، شاعر و نویسنده

کیستی انسان را مکان جغرافیایی‌ او بر نمی‌سازد

در جهان بی لنگری که ما در آنیم، مفهوم‌هایی چون ریشه و خاک باید به گونه‌ای دیگر معنا شوند. بسیار گفته‌اند که به ویژه ما مهاجران و تبعیدیان از ریشه بریده‌ایم. تجربه‌ی این یکی دو دهه اما نشان داده است که تنها معنای ریشه است که دگرگون شده است. ما …

بیشتر بخوانید