In touch with Diverse Iranian Community
دسته‌بندی برچسب

فاطمه صادقی، زنان

تغییر جنسیت و شرایط عدالت

یکی از مهم‌ترین دعوی‌ها در برابر فقه اسلامی ارتدوکس که تنها خاص دورۀ معاصر و به زنان هم محدود نمی شود، این بوده است که در بسیاری موارد فقها نظر شخصی و حتی منافع شخصی خود را به جای نظر شرع و آموزه های وحیانی مطرح…
ادامه مطلب ...