برچسب : چطورخودم را پیدا کنم

ادبیات داستان و رمان

چطورخودم را پیدا کنم

داود مرزآرا
تقدیم به دکتر پیمان وهاب زاده سیاوش توبه کرده بود که دیگرعا شق نشود. اماچند شب پیش توبه اش را شکست. وقتی رفتیم بار (...