In touch with Diverse Iranian Community
دسته‌بندی برچسب

چند شعر، زلما خان بهادر، ادبیات، شهرگان

صفحه‌ی حوادث و چند شعر دیگر

صفحه‌ی حوادثباید می رسیدمفرقی نداشتروزنامه های صبحخبر از راه های مسدود داده بودندآیینه ها از شمال و جنوب جاده می ریختنددریا می گفت : تو هیچ وقت نمی رسیپاهایم مثل برادهاز امتداد افق دور می شدندسفر که آغاز شدگوشم به هیچ…
ادامه مطلب ...