ادبیات شعر

این گلستان جهانی

Alireza-Jabbari_small-150x150 این گلستان جهانی

بادخزان وزید

        بر رودبار یاد

                         صد بوته خارماند.

در پای بوته های خزانی

               برخاک سرد مانده…

                                         یک چند برگ سبز

                                            برشاخه های خشکان

                                            ماندند با نوید بهاران.

 

آنک بهار

           درچارسوی این کره ی خاک

                                               فریاد می کشد.

           و ان شاخه های خشک زمستانی

                               از خواب دیرباز

                                                   بیدار می شوند.

 

آن باد های سرد خزانی

              با صد زبان وعید خزان دادند

                                               آن روزهای سرد.

              از زوزه هایشان

                       صدها گل شکوفا لرزید

                                    گلبرگ های شکوفاشان

                                            برخاک سرد ریخت.

 

هان بادهای خزانی!

یک لحظه بنگرید وببینید!

              آن برگ های سبز

                        بر شاخه های خشک

                                                  که روییدند.

               آنک چهار سوی جهان را

                              بارویش هزاران نوگل

                              پرورده با نسیم بهاری

                                           درگل نشانده اند.

 

                            هان بنگرید

                                   ای گل ستان جهانی را

 

                                                                          29/7/90(11/9/20)

Please follow and like us:
cute_twitter این گلستان جهانی
icon_Visit_us_en_US این گلستان جهانی
fa_IR_Follow این گلستان جهانی
fa_IR_Tweet این گلستان جهانی
cute_telegram این گلستان جهانی
telegram_message این گلستان جهانی
telegram این گلستان جهانی
cute_linkedin این گلستان جهانی
icon_en_US این گلستان جهانی
en_US_share این گلستان جهانی
cute_whatsapp این گلستان جهانی
cute_instagram این گلستان جهانی
cute_soundcloud این گلستان جهانی
cute_fbmessenger این گلستان جهانی
cute_youtube این گلستان جهانی
icon_Visit_us_en_US این گلستان جهانی
cute_email این گلستان جهانی
cute_pinterest این گلستان جهانی
pinterest این گلستان جهانی
fa_IR_save این گلستان جهانی

Related posts

شش شعر از نیما نیا

شهروند بی‌سی

آن سویِ دریاها

منیر طه

دو شعر از مهران زنگنه

شهرگان

اظهار نظر