ادبیات شعر

بازآمدی

قلبی به زلالی چشمه ساران

خنده هایی به زیبائی غنچه ها

به پرواز بر بالهای آرزو

ارمغان ها را به طراوت کوهساران

برای کودکان روستا ها آورده بودی.

بیست سال بیشتر نداشتی که

به زندانت انداختند و

سالهای سال

 گل های سرخ را

تازیانه می زدند و تیرباران می کردند.

این چنین بود لاله های کردستان

سیاه پوشان و سر افکنده

خون گریه می کردند

و تو باز آمدی به موهای نقره ای

خنده های دردآگین تو

هنوز طراوت کوهساران را

در کوچه پس کوچه های ده

 با رقص نسیم صبحگاهی

در آغوش نیلوفرهای وحشی

از پنجره ها به خانه هدیه می آورد.

Please follow and like us:
cute_twitter بازآمدی
icon_Visit_us_en_US بازآمدی
fa_IR_Follow بازآمدی
fa_IR_Tweet بازآمدی
cute_telegram بازآمدی
telegram_message بازآمدی
telegram بازآمدی
cute_linkedin بازآمدی
icon_en_US بازآمدی
fa_IR_share بازآمدی
cute_whatsapp بازآمدی
cute_instagram بازآمدی
cute_soundcloud بازآمدی
cute_fbmessenger بازآمدی
cute_youtube بازآمدی
icon_Visit_us_en_US بازآمدی
cute_email بازآمدی
cute_pinterest بازآمدی
pinterest بازآمدی
fa_IR_save بازآمدی

Related posts

دو شعر از پوران کاوه

پوران کاوه

دو خوانش از سهراب رحیمی: شهروند افتخاری شعر

شهرگان

سه شعر از علیرضا آدینه

شهرگان

اظهار نظر