In touch with Diverse Iranian Community

سه شعر از سریا داودی حموله

0 67
سریا داودی حموله

[clear]

۱

[clear]

کوه ها

اعضای یکدیگرند

بنفش

هر کجا باشد

اتفاق می افتد!

 [clear]

۲

کفشی

که ما را تعقیب می کند

نمی داند

کلمات هر کجا بخواهند

 ما را می برند!

[clear]

۳

به همه چیز فکر می کنم

جز پرنده ای

که به خواب هایم نوک می زند!

[clear]

 

پاسخ دهید

مشاهدهٔ قبل از ارسال

نمایش متن بعد از ارسال