تبلیغات

صفحه را انتخاب کنید

مهدی امیریان: از تقاضای اعدام موسوی و کروبی تا دیدار با جعفر توفیقی

مهدی امیریان: از تقاضای اعدام موسوی و کروبی تا دیدار با جعفر توفیقی

مهدی امیریان که روزی در مقام “سخنگوی ﻛﻤﯿﺴﯿﻮن ﻋﺪاﻟﺘﺨﻮاهی دﻓﺘﺮ ﺗﺤﻜﯿﻢ وﺣﺪت” آقایان موسوی و کروبی را “مفسد فی الارض” خوانده و خواستار اشد مجازات آنان شده بود، چندی است که با تغییر مواضع و دیدار با نیروهای اصلاح طلب درصدد تداوم تصرف  انجمن های اسلامی توسط طیف غیرقانونی شیراز دفتر تحکیم وحدت است. دیدار با هادی خامنه ای، هاشمی رفسنجانی، جعفر توفیقی و محمد خاتمی از جمله برنامه های این طیف نزدیک به نیروهای امنیتی عنوان شده است.

در طول هشت سال گذشته، علاوه بر تقویت تشکل های شبه نظامی چون بسیج دانشجویی در دانشگاه های کشور، بسیاری از تشکل های مستقل دانشجویی تعطیل شده و برخی از آنان در اختیار افراد وابسته به حاکمیت و نزدیک به نیروهای امنیتی قرار گرفتند.

دولت احمدی نژاد با تعطیلی غیرقانونی بسیاری از انجمن های اسلامی دانشجویان و دفتر تحکیم وحدت، برای افرادی نزدیک به دولت و یا اعضای بسیج مجوز راه اندازی مجدد همان تشکل های دانشجویی را صادر کرد.

به طور مثال در دانشگاه امیرکبیر پس از تخریب ساختمان انجمن اسلامی و ممنوع الورود کردن اعضای آن به دانشگاه افرادی مانند حامد ملاداوودی، حنیف حسین ستاریان و حمیدرضا افراشته، داماد  پروین احمدی نژاد، در روندی کاملا غیرقانونی با حمایت علیرضا رهایی، رییس این دانشگاه، انجمن اسلامی جعلی تاسیس کردند. حامد ملاداوودی به استادی دانشگاه رسید، ستاریان مدیرعامل موسسه مطبوعاتی ایران شد و حمیدرضا افراشته دانشجوی مشروطی دانشگاه نیز برای دوره دکتری در دانشگاه امیرکبیر به عنوان بورسیه معرفی شد.

در دولت اول احمدی نژاد سرانجام دفتر تحکیم وحدت غیرقانونی خوانده شد و طیف حکومتی موسوم به شیراز به فعالیت خود ادامه داد.

amirianmahdi

مهدی امیریان: از تقاضای اعدام موسوی و کروبی تا دیدار با توفیقی

یکی دیگر از این افراد سودجو مهدی امیریان، دانشجوی دانشگاه علوم پزشکی شیراز، بود که با عضویت در طیف حکومتی شیراز دفتر تحکیم وحدت مورد توجه نیروهای امنیتی و رسانه های نزدیک به آنان چون فارس قرار گرفت.

وی که روزی در مقام “سخنگوی ﻛﻤﯿﺴﯿﻮن ﻋﺪاﻟﺘﺨﻮاهی دﻓﺘﺮ ﺗﺤﻜﯿﻢ وﺣﺪت” آقایان موسوی و کروبی را “مفسد فی الارض” خوانده و خواستار اشد مجازات آنان شده بود، سال گذشته در حمایت از حضور آقایان خاتمی و هاشمی در انتخابات سخن می گفت.

وی در سال ۹۰ در حالی دبیر ﺗﺸﮑﯿﻼت طیف حکومتی شیراز دﻓﺘﺮ ﺗﺤﮑﯿﻢ وﺣﺪت ﺷﺪ که ﭘﯿﺶ از آن با تصاحب انجمن اسلامی دانشجویان داﻧﺸﮕﺎه ﻋﻠﻮم ﭘﺰﺷﮑﯽ ﺷﯿﺮاز و برخوردهای گسترده امنیتی با دانشجویان عضو آن، به سمت دبیری این انجمن جعلی منصوب شده بود.

در سال های پایانی دولت احمدی نژاد، بسیاری از افراد فرصت طلب چون مهدی امیریان با ارزیابی شرایط جدید به منتقدان احمدی نژاد مبدل شده و با روی کار آمدن دولت یازدهم به تعدیل مواضع و استفاده از فرصت های جدید بر آمده اند. وی که یکی از منتقدان جدی دولت اصلاحات بود اخیرا با تغییر برخی از مواضع خود سعی در نزدیکی به برخی محافل اصلاح طلبان را دارد.

بنابر خبرهای رسیده به دانشجونیوز، اخیرا مهدی امیریان به دیدار جعفر توفیقی، سرپرست وزارت علوم، رفته تا وی را متقاعد کند که به تصرف غیرقانونی طیف شیراز بر انجمن های اسلامی ادامه دهند.

دیدار با هادی خامنه ای، محمد خاتمی و هاشمی رفسنجانی (پس از انتخابات) از جمله برنامه های اجرا شده این طیف نزدیک به نیروهای امنیتی عنوان شده است.

برخی مطالب عنوان شده در این دیدارها و رایزنی با افرادی چون هادی خامنه ای در آینده ای نزدیک منتشر خواهد شد.

امیریان و نزدیکان به وی در سال های اخیر به واسطه نزدیکی با نیروهای امنیتی با حمایت های گسترده مالی مواجه شده و اخیرا نیز از سوی برخی رسانه های اصلاح طلب مورد توجه ویژه قرار گرفته اند.

گفتنی است تاکید بر اجرای سریع تفکیک جنسیتی در دانشگاه، حمایت از تعطیلی خانه سینما، حمایت از حمله به سفارت انگلیس، اخراج سفیر کانادا از ایران، تعطیلی روزنامه شرق، حمله به اصلاح طلبان، تهدید دانشجویان منتقد عضو انجمن های اسلامی و دفتر تحکیم وحدت و … از جمله مواضع و مجموعه سخنان مهدی امیریان در سال های اخیر است.

خبرگزاری امنیتی فارس، نزدیک به سپاه پاسداران، در سال های اخیر توجه ویژه ای به امیریان داشته و به مناسبت های مختلف با وی گفتگو کرده است.

amirianmehdi

در ادامه به بررسی برخی از موضع گیری های وی درطول سال های اخیر  خواهیم پرداخت:

اسفند ۸۸- خبرگزاری فارس: انتقاد مهدی اﻣﯿﺮﻳﺎن دﺑﯿﺮ اﻧﺠﻤﻦ اﺳﻼﻣﻲ داﻧﺸﺠﻮﻳﺎن داﻧﺸﻜﺪه ﭘﺰﺷﻜﻲ داﻧﺸﮕﺎه ﻋﻠﻮم ﭘﺰﺷﻜﻲ ﺷﯿﺮاز از عضو اصلاح طلب کمیته فرهنگی دانشگاه

بهمن ۸۹- خبرگزاری فارس: مهدی امیریان، دﺑﯿﺮ ﻛﻤﯿﺴﯿﻮن ﻋﺪاﻟﺘﺨﻮاهی دﻓﺘﺮ ﺗﺤﻜﯿﻢ وﺣﺪت ﺑﺎ ﺗﺎﻛﯿﺪ ﺑﺮ اﻳﻨﻜﻪ رفتارهای اﺧﯿﺮ ﻣﻮﺳﻮی و ﻛﺮوﺑﻲ ﻧﺸﺎن داد ﻛﻪ دﻳﮕﺮ آنها روﻳﻜﺮد ﻣﻨﺎﻓﻖ ﮔﻮﻧﻪ را ﻛﻨﺎر ﮔﺬاﺷﺘﻪ و ﺑﺪون هیچ ﻣﻼﺣﻈﻪای ﻧﻔﺎق ﺧﻮد را آﺷﻜﺎر ﻛﺮدﻧﺪ، ﺧﺎطﺮﻧﺸﺎن ﻛﺮد: آنها ﺑﺎ ﺟﺴﺎرت ﺗﻤﺎم در راﺳﺘﺎی ﺧﺸﻨﻮدی صهیونیست ها و گروه های ﻣﻄﺮود ﺷﺪه اﻧﻘﻼب ﺣﺮﻛﺖ ﻛﺮدﻧﺪ و ﮔﻮﻳﺎ اﻳﻦ اﻗﺪاﻣﺎت ﺑﺎ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪرﻳﺰی ﻗﺒﻠﻲ ﺻﻮرت ﮔﺮﻓﺖ. وی ﻣﻮﺳﻮی و ﻛﺮوﺑﻲ را ﻣﻔﺴﺪ ﻓﻲاﻻرض داﻧﺴﺖ و دﻻﻳﻞ ﺧﻮد ﺑﺮای اﻳﻦ ادﻋﺎ را اﻳﻨﮕﻮﻧﻪ ﺑﯿﺎن ﻛﺮد ﻛﻪ اﻗﺪام ﻋﻠﯿﻪ اﻣﻨﯿﺖ ﻣﻠﻲ و همچنین برهم زدن ﻧﻈﻢ ﻋﻤﻮﻣﻲ و ﺣﺮﻛﺖ ﺑﺮﺧﻼف ﻗﺎﻧﻮن اﺳﺎﺳﻲ و همچنین ﺣﻤﻠﻪ ﺑﻪ نهادها و دستاوردهای اﻧﻘﻼب از ﺟﻤﻠﻪ ﺟﻨﺎﻳﺎت آنها اﺳﺖ. وی همچنین از دﺳﺘﮕﺎه ﻗﻀﺎﻳﻲ ﺧﻮاﺳﺖ ﻛﻪ ﺑﺎ ﻛﻨﺎر ﮔﺬاﺷﺘﻦ تساهل و ﺗﺴﺎﻣﺢ ﻣﻮﺳﻮی و ﻛﺮوﺑﻲ را ﺑﻪ ﭘﺎی ﻣﯿﺰ ﻣﺬاﻛﺮه ﻣﺤﺎﻛﻤﻪ ﻛﺸﺎﻧﺪه و ﺑﻪ اﺷﺪ ﻣﺠﺎزات ﺑﺮﺳﺎﻧﺪ و از ﭘﯿﮕﯿﺮی ﺷﻜﺎﻳﺖ رﺳﻤﻲ از ﺳﺮان ﻓﺘﻨﻪ از ﺳﻮی ﻛﻤﯿﺴﯿﻮن عدالتخواهی دﻓﺘﺮ ﺗﺤﻜﯿﻢ وﺣﺪت ﺧﺒﺮ داد.

اسفند ۸۹- خبرگزاری فارس: مهدی امیریان، دﺑﯿﺮ ﻛﻤﯿﺴﯿﻮن آﻣﻮزش و نخبه پروری دﻓﺘﺮ ﺗﺤﻜﯿﻢ وﺣﺪت ﺿﻤﻦ ﺗﻘﺪﯾﺮ و ﺗﺸﻜﺮ از ﺗﻌﻠﯿﻖ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﻣﯿﺮﺣﺴﯿﻦ ﻣﻮﺳﻮی در داﻧﺸﮕﺎه ﺗﺮﺑﯿﺖ ﻣﺪرس، ﺗﺪرﯾﺲ ﯾﻚ ﻓﺮد “ﻗﺎﻧﻮن ﺷﻜﻦ” و “ﺿﺪاﻧﻘﻼب” را به ضرر ﻧﻈﺎم ﺗﻌﻠﯿﻢ و ﺗﺮﺑﯿﺖ اﯾﺮان ﺗﻮﺻﯿﻒ ﻛﺮد.

۸۹- خبرگزاری فارس: امیریان عضو شورای مرکزی دفتر تحکیم وحدت، دعوت از موسوی یکی از سران فتنه برای شرکت در جلسات مجمع تشخیص مصلحت را یک اشتباه آشکار عنوان کرد و گفت: یک جریان مشکوک تلاش می‌کند که جسد فتنه‌گران را از قبر بیرون کشیده و آنها را دوباره زنده کند. امیریان در پایان از آیت‌الله هاشمی رفسنجانی خواست که هرچه سریعتر فرزند خود را به کشور فرا خوانده تا وی با حضور در دادگاه در قبال اقداماتش پاسخگو باشد.

۸۹- خبرگزاری فارس: امیریان با بیان اینکه استقبال گسترده از احمدی نژاد در لبنان نشان دهنده محبوبیت وی در دیگر کشورها است، دلیل این محبوبیت را بیان گفتمان امام راحل و مقام معظم رهبری از سوی رئیس جمهور ایران اسلامی عنوان کرد.

۸۹- خبرگزاری فارس: دﺑﯿﺮ ﻛﻤﯿﺴﯿﻮن عدالت خواهی ﮔﻔﺖ: ﺟﺮﯾﺎن اﺻﻼﺣﺎت پایه های ﺑﻨﯿﺎدی ﻧﻈﺎم ﯾﻌﻨﻲ ﻣﺒﺎﻧﻲ اﺳﻼم را ﻣﻮرد حمله ﻗﺮار داد.زﯾﺮا آنها دریافته ﺑﻮدﻧﺪ ﺑﺎ کمرنگ کردن ارزش ها و اﺻﻮل در ﺑﯿﻦ ﻣﺮدم ﻣﻲﺗﻮاﻧﻨﺪ اﻧﺤﺮاﻓﺎت سیاسی خود برگرفته از ﻧﻈﺎم ﻟﯿﺒﺮاﻟﻲ ﻏﺮب را در اﯾﺮان ﭘﯿﺎده ﻛﻨﻨﺪ.

خرداد ۹۰- خبرگزاری فارس: اجرای طرح تفکیک جنسیتی در دانشگاه‌ها از مطالبات چندین ساله جنبش دانشجویی و دلسوزان نظام اسلامی است و از وزرای بهداشت و علوم می‌خواهیم در این زمینه مسامحه نکنند.

شهریور ۹۰- خبرگزاری فارس: امیریان ﺑﺎ اﺷﺎره ﺑﻪ اﯾﻨﮑﻪ ﺑﺮﺧﻮرد ﻣﺮدم ﺑﺎ ﻓﺘﻨﻪﮔﺮان ﭘﯿﺎم واﺿﺤﯽ ﺑﺮای ﺧﻮاص و ﮐﺴﺎﻧﯽ ﮐﻪ در ﻣﻘﺎﺑﻞ ﻓﺘﻨﻪ ﺳﮑﻮت ﮐﺮدﻧﺪ داﺷﺖ، ﺧﺎطﺮﻧﺸﺎن ﮐﺮد: اﻓﺮاد و ﺷﺨﺼیت های ﺳﯿﺎﺳﯽ اﺻﻮﻟﮕﺮای ﺳﺎﺑﻖ ﮐﻪ در ﻓﺘﻨﻪ ۸۸ ﺳﮑﻮت ﮐﺮدﻧﺪ، ﺟﺰء ﺟﺮﮔﻪ ﻧﻮاﺻﻼحطﻠﺒﺎﻧﯽ هستند ﮐﻪ می خواهند ﭘﺎﯾﮕﺎه اﺻﻼحطﻠﺒﺎﻧﯽ را ﮐﻪ در اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت آﺗﯽ ردﺻﻼﺣﯿﺖ ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ، ﮐﺴﺐ ﮐﻨﻨﺪ.

مهر ۹۰- فارس: امیریان: طیف غیرقانونی علامه که اکنون وجود خارجی نیز ندارد، ابزار این سوء‌استفاده بود و آنها با نام دفتر تحکیم وحدت بیانیه‌ای را منتشر کردند که بازتاب‌هایی را نیز در پی داشت.

دی ۹۰- خبرگزاری فارس: امیریان:تعطیلی خانه سینما کاملاً قانونی است/”تخلفات” عامل تعطیلی

اردیبهشت ۹۱- خبرگزاری فارس: دبیر تشکیلات دفتر تحکیم وحدت افزود: طیف علامه دفتر تحکیم که موضعی ضد انقلاب داشت به صورت قانونی، غیر قانونی اعلام شد.

اردیبهشت ۹۱-  خبرگزاری فارس: مهدی امیریان دبیرتشکیلات دفتر تحکیم وحدت: مهم‌ترین تفاوت جمهوری اسلامی ایران با سایر کشورها با سایر کشورهای مدعی آزادی بیان این است که وجود طیف‌های مختلف فکری، سیاسی سکان‌داری مسئولیت‌های مختلف نظام را به عهده دارند.

تیر ۹۱- خبرگزاری فارس: دبیرتشکیلات دفتر تحکیم وحدت از تلاش دولت برای برقراری رابطه با انگلیس انتقاد کرد و خواستار احضار وزیرخارجه به مجلس شد.

مرداد ۹۱: خبرگزاری فارس: مجموعه دفتر تحکیم وحدت با توجه به ضرورت طرح پاره‌ای از انتقادات نسبت به دولت و شخص رئیس جمهور (احمدی نژاد) به این نتیجه رسید که تکلیف شرعی و قانونی آن است که در این جلسه شرکت کنند.

مرداد ۹۱- خبرگزاری فارس: یک گروهک و یک تعداد انگشت شماری از افرادی که خودشان را دفتر تحکیم وحدت می‌خوانند در سایت‌های اپوزیسیون و خارجی و ضدنظام به علت مزدور بودن دست به صدور چنین بیانیه‌هایی می‌زنند.

شهریور ۹۱- خبرگزاری فارس: فرماندارکل کانادا را ملکه انگلیس تعیین می‌کند/سفارت «فرزند روباه پیر» باید زودتر تعطیل می‌شد.

مهر ۹۱- خبرگزاری فارس: دبیر تشکیلات دفتر تحکیم وحدت در واکنش به انتشار کاریکاتور توهین‌ به رزمندگان در روزنامه شرق گفت: وزارت ارشاد باید بدون اغماض و تسامح و فارغ از مصلحت‌سنجی‌های کاذب و سیاسی به این اقدام موهن رسیدگی کند.

مهر ۹۱- خبرگزاری فارس: مهدی امیریان: ضرباتی که دفتر تحکیم از ورود به دایره قدرت در زمان اصلاحات خورد، طبیعی است که باعث شده ما تجربه تلخی داشته باشیم.

اردیبهشت ۹۲- خبرگزاری فارس:  ﺷﺎﺧﺺ ﻣﺎ روﯾﮑﺮد امام و رهبری و ﻗﺎﻧﻮن اﺳﺎﺳﯽ اﺳﺖ. درﺳﺖ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺟﺮﯾﺎن اﺻﻼﺣﺎت ﯾﮏ ﺳﺮی خطاهایی داﺷﺘﻪ اﺳﺖ اﻣﺎ ﻣﯽﺷﻮد از ﭘﺘﺎﻧﺴﯿﻞ اﻣﺜﺎل آﻗﺎی ﺧﺎﺗﻤﯽ در ﮐﺸﻮر اﺳﺘﻔﺎده ﮐﺮد.

[دانشجونیوز]

تبلیغات

آگهی‌های تجاری:

ویدیوی تبلیفاتی صرافی عطار:

شهرگان در شبکه‌های اجتماعی

آرشیو شهرگان

دسته‌بندی مطالب

پیوندها:

Verified by MonsterInsights