رويدادها کانادا

هک تابلوی دیجیتال شهرداری با شعار «هر روز ماری جوانا بکشید»

 

Weed هک تابلوی دیجیتال شهرداری با شعار «هر روز ماری جوانا بکشید»

شهرگان: یک تابلوی الکترونیک در سوری که به منظور راهنمایی مردم برای بیرون ریختن زائیدات مصرفشان طراحی‌ شده بود، اخیراً با پیامی برای ریختن زائیداتی به بدن خود هک‌ شد. پیام این تابلو در اصل «دوشنبه‌ها اورگانیک» برنامه ریزی شده بود، که به اهل محل برنامه روزانه جمع آوری آشغال‌ها از طرف شهرداری را یاد آوری می‌‌کرد. اما این هکر شوخ طبع دوستدار ماری جوانا این پیام را به «هر روز ماری جوانا بکشید» تغییر داد.

رابّ کستانزو، جانشین مدیر عملیاتی دپارتمان مهندسی‌ گفت او پس از اطلاع فوراً با پیمانکار مربوطه تماس گرفته و از آنها خواسته تابلو را درست کنند. چند ماه پیش نیز تابلوی دیگری متعلق به یک کارگاه ساختمانی در سوری هک‌ و تغییر برنامه داده شده بود. این پیام به دلیل هرزه گی‌‌ آن قابل چاپ نیست.

منبع: روزنامه مترو

Please follow and like us:
cute_twitter هک تابلوی دیجیتال شهرداری با شعار «هر روز ماری جوانا بکشید»
icon_Visit_us_en_US هک تابلوی دیجیتال شهرداری با شعار «هر روز ماری جوانا بکشید»
fa_IR_Follow هک تابلوی دیجیتال شهرداری با شعار «هر روز ماری جوانا بکشید»
fa_IR_Tweet هک تابلوی دیجیتال شهرداری با شعار «هر روز ماری جوانا بکشید»
cute_telegram هک تابلوی دیجیتال شهرداری با شعار «هر روز ماری جوانا بکشید»
telegram_message هک تابلوی دیجیتال شهرداری با شعار «هر روز ماری جوانا بکشید»
telegram هک تابلوی دیجیتال شهرداری با شعار «هر روز ماری جوانا بکشید»
cute_linkedin هک تابلوی دیجیتال شهرداری با شعار «هر روز ماری جوانا بکشید»
icon_en_US هک تابلوی دیجیتال شهرداری با شعار «هر روز ماری جوانا بکشید»
fa_IR_share هک تابلوی دیجیتال شهرداری با شعار «هر روز ماری جوانا بکشید»
cute_whatsapp هک تابلوی دیجیتال شهرداری با شعار «هر روز ماری جوانا بکشید»
cute_instagram هک تابلوی دیجیتال شهرداری با شعار «هر روز ماری جوانا بکشید»
cute_soundcloud هک تابلوی دیجیتال شهرداری با شعار «هر روز ماری جوانا بکشید»
cute_fbmessenger هک تابلوی دیجیتال شهرداری با شعار «هر روز ماری جوانا بکشید»
cute_youtube هک تابلوی دیجیتال شهرداری با شعار «هر روز ماری جوانا بکشید»
icon_Visit_us_en_US هک تابلوی دیجیتال شهرداری با شعار «هر روز ماری جوانا بکشید»
cute_email هک تابلوی دیجیتال شهرداری با شعار «هر روز ماری جوانا بکشید»
cute_pinterest هک تابلوی دیجیتال شهرداری با شعار «هر روز ماری جوانا بکشید»
pinterest هک تابلوی دیجیتال شهرداری با شعار «هر روز ماری جوانا بکشید»
fa_IR_save هک تابلوی دیجیتال شهرداری با شعار «هر روز ماری جوانا بکشید»

Related posts

یادی از خدیجه آخرین بازمانده‌ی دکتر محمد مصدق

هادی ابراهیمی رودبارکی

نبرد سیاسی گفتمان‌ها، پاسخ به بحران مدرنيته ايرانی

شهرگان

خواهر زاده مشاور احمدی نژاد سازماندهی کننده اصلی برنامه آب بازی در ایران است

شهرگان

اظهار نظر