ایران رويدادها صفحه اول

واکنش مصر به ترجمه نادرست: مرسی گفت “سوريه” نه “بحرين‎”‎

Newsphotot_1202004 واکنش مصر به ترجمه نادرست: مرسی گفت "سوريه" نه "بحرين‎"‎

روزنامه الاهرام نوشت مترجم تلويزيون دولتی ايران، در ابتدای سخن مرسی در نشست غيرمتعهدها درباره سوريه با جايگزين کردن کشور بحرين به جای سوريه سخنان مرسی را تغيير داد.

به گزارش سرويس بين الملل انتخاب ؛ در اينباره ، عمرو رشدی سخنگوی رسمی وزارت امور خارجه مصر با تکذيب بخشی از ترجمه ارائه شده از صحبت های محمد مرسی رئيس جمهور مصر در اجلاس سران کشورهای عضو جنبش عدم تعهد در تهران توسط صدا و سيمايی ايران گفت که مرسی در سخنانش هيچ اشاره ای به کشور بحرين نکرده است.

رشدی با تکذيب ذکر بحرين در سخنرانی مرسی گفت که افتتاحيه نشست تهران و سخنرانی رئيس جمهور مصر، زنده و مستقيم از بسياری از تلويزيون ها پخش شد و می توان متن کامل آن را بر روی سايت وزارت امور خارجه مصر در شبکه اينترنت ديد.

بنابرادعای “الاهرام” در بخش های ديگری از صحبت هم هنگامی که مرسی کشورهای شاهد تغيير با وصف کشورهای “بهار عربی” نام می برد، مترجم نام بحرين را هم می گنجاند و از “بهار عربی” به عنوان “بيداری اسلامی” ياد می کرد.

[انتخاب]

Please follow and like us:
cute_twitter واکنش مصر به ترجمه نادرست: مرسی گفت "سوريه" نه "بحرين‎"‎
icon_Visit_us_en_US واکنش مصر به ترجمه نادرست: مرسی گفت "سوريه" نه "بحرين‎"‎
fa_IR_Follow واکنش مصر به ترجمه نادرست: مرسی گفت "سوريه" نه "بحرين‎"‎
fa_IR_Tweet واکنش مصر به ترجمه نادرست: مرسی گفت "سوريه" نه "بحرين‎"‎
cute_telegram واکنش مصر به ترجمه نادرست: مرسی گفت "سوريه" نه "بحرين‎"‎
telegram_message واکنش مصر به ترجمه نادرست: مرسی گفت "سوريه" نه "بحرين‎"‎
telegram واکنش مصر به ترجمه نادرست: مرسی گفت "سوريه" نه "بحرين‎"‎
cute_linkedin واکنش مصر به ترجمه نادرست: مرسی گفت "سوريه" نه "بحرين‎"‎
icon_en_US واکنش مصر به ترجمه نادرست: مرسی گفت "سوريه" نه "بحرين‎"‎
fa_IR_share واکنش مصر به ترجمه نادرست: مرسی گفت "سوريه" نه "بحرين‎"‎
cute_whatsapp واکنش مصر به ترجمه نادرست: مرسی گفت "سوريه" نه "بحرين‎"‎
cute_instagram واکنش مصر به ترجمه نادرست: مرسی گفت "سوريه" نه "بحرين‎"‎
cute_soundcloud واکنش مصر به ترجمه نادرست: مرسی گفت "سوريه" نه "بحرين‎"‎
cute_fbmessenger واکنش مصر به ترجمه نادرست: مرسی گفت "سوريه" نه "بحرين‎"‎
cute_youtube واکنش مصر به ترجمه نادرست: مرسی گفت "سوريه" نه "بحرين‎"‎
icon_Visit_us_en_US واکنش مصر به ترجمه نادرست: مرسی گفت "سوريه" نه "بحرين‎"‎
cute_email واکنش مصر به ترجمه نادرست: مرسی گفت "سوريه" نه "بحرين‎"‎
cute_pinterest واکنش مصر به ترجمه نادرست: مرسی گفت "سوريه" نه "بحرين‎"‎
pinterest واکنش مصر به ترجمه نادرست: مرسی گفت "سوريه" نه "بحرين‎"‎
fa_IR_save واکنش مصر به ترجمه نادرست: مرسی گفت "سوريه" نه "بحرين‎"‎

Related posts

سیصد گل سرخ، یک گل نصرانی…

سپیده جدیری

جهان در «خشک خیالی» یک سال شمسی را سوزاند

نگاهی به نامزدهای جوایز گلدن گلوب

امید حبیبی نیا

اظهار نظر