صفحه را انتخاب کنید

منشور ‪۹۱

منشور ‪۹۱

 mqdefault

هم اکنون ایرانیان از حقوق اولیه خود محرومند.

ملت ما بیش از یک صد سال است که برای کسب حقوق شهروندی، تحقق عدالت و ایجاد و تداوم حکومتی مشروط و بر آمده از رای و خواست خود میکوشد. با وجود امضای منشور جهانی حقوق بشر و سایر کنوانسیونهای جهانی هیچ کدام از حکومتهای معاصر ایران تن به اجرای مفاد آن نداده اند.مهار قدرت در ایران چالشی است سخت و طولانی، ملت ما بارها در تاریخ خود تلاش نموده تا نهاد قدرت و حکومت را در ساختاری قانونی، منضبط و تفکیک شده قرار دهد و به کرنش در برابر اراده خود وادارد. تجربه دو بار انقلاب، هیچ کدام، به تشکیل و یا دوام دولتهایی مردمسالار و پاسخگو نینجامیده، هر بار سقوط ساختار پیشین زمینه ای شد برای زایش و بقای دوباره حکومتهایی خودکامه و مستبد. هم اکنون کشورمان ایران در موقعیتی خطیر قرار دارد، خودکامگی و استبداد با سو استفاده از شعارهای دینی ارزشهای اخلاقی جامعه را بازیچه دست خود قرار داده و با زیر پا گذاشتن حقوق بشر بدون هیچ ابایی تلاش دارد تمامی منابع و امکانات جامعه و کشور را منحصر بخود کرده و فقط در خدمت حفظ و بقای قدرت و نظام قرار دهد. نتیجه این خودکامگی و استفاده ابزاری از ارزشها چیزی جز خفقان سیاسی، فقر و فروپاشی اقتصادی و اجتماعی، رکود فرهنگی، انزوای جهانی و قربانیان بیشمار نبوده است. ما ایرانیان برای عبور از خودکامگی و استبداد و رسیدن به مردم سالاری، فرهنگ سیاسی مان را می باید بازنگری و نوسازی کنیم.پیش نیاز زدودن انحصار در گستره سیاسی کشورمان در گرو به رسمیت شناختن و بها دادن به گوناگونی عقاید و گرایشهای سیاسی است. نبود یک زیر بنای اخلاقی بر پایه ارزشهای انسان دوستانه جهانشمول، تا کنون مانع از شکوفایی و تداوم گروههای سیاسی شده و در عمل به ادامه استبداد کمک کرده است. بهینه راه ارزیابی سیاستمداران، سنجیدن پایداری آنان به اصولی مستند، برآمده از باورهای اخلاق مدنی و ارزشهای انسان دوستانه جهانشمول است. پایداری به این اصول است که موجب پربار شدن فرهنگ سیاسی، گسترش و نهادینه شدن گفتگوی مدنی، رواداری و نفی خشونت شده و حفظ و تداوم مردم سالاری و آزادیهای فردی را تضمین خواهد کرد. این منشور تلاشی است برای مستند کردن اصول، منش و ارزشهایی بر آمده از گنجینه اخلاقی انسانی و تلاش چند قرن گذشته مردمان سراسر گیتی برای تولدی دیگر در جهت ایجاد حکومتهایی پاسخگو، روادار و برآمده از اراده خویش.

منشور ۹۱(*)  تلاشی است در بازتاب رنگین کمان جامعه ایران. همچون رنگین کمان، گردهم آمدن و درخشش رنگهاى گوناگون سوار بر کمان مداراست که پهنه آسمان کشورمان را زیبا خواهد کرد.

 E60A9E5F 8AD0 4101 A105 3FFA67D4FBA2 w640 r1 s

ما امضا کنندگان این منشور باور داریم:

 ‏- به برابرى انسانها و نیک میدانیم که بهروزى ایرانیان در گرو صلح و دوستى با بقیه ملتهاى گیتى است.‏

‏- انسان آزاد و خودمختاراست، حضور او در جامعه بر مبنای ساختارها و قراردادهایی است ساخته دست انسان که هیچکدام ‏نباید موجب ایجاد تبعیض و یا منشا هیچ گونه تمایزى گردد.‏

‏- انسان آزاد است در انتخاب دین و خداى خود و یا رهایی از اعتقاد به آن.‏

‏- حکومت و نهادهای دینی می باید از یکدیگر جدا باشند، زیرا که دخالت و نفوذ نهاد دین در حکومت، یا حکومت در نهاد دین به ‏هر دو لطمه میزند و زمینه ساز استبداد، تک صدایی و پایمال شدن حقوق بخش بزرگی از جامعه است.‏

‏- بهروزی جامعه در گرو پایبندی تک تک شهروندان به رعایت قانون و مسئولیت پذیری آنان در برابر آینده خویش و جامعه خود ‏است.‏

‏- جامعه توانا جامعه اى است که در آن حقیقت یابى، پرسشگرى و نفى خشونت ارزشهایى نهادینه شده باشند.‏

‏- بهروزى جامعه در گرو پی ریزی ساختار قضایی است که در اندیشه و در اجرا خشونت گریز و دادگستر باشد.‏

‏- مجازات اعدام تامین کننده عدالت نیست و تنها مروج فرهنگ انتقام و خشونت در جامعه است.‏

‏- فقط ‘اراده ملت’ است که سرچشمه قدرت و مشروعیت حکومت است. اراده ای که از طریق انتخاباتی آزاد بدون هیچ قید و ‏شرطی، به همه امکان انتخاب شدن و انتخاب کردن را میدهد.‏

‏- با اتکا به رای اکثریت نمیتوان حقوق هیچ اقلیتی را محدود و مخدوش کرد.‏

‏- بزرگداشت و پاسداری از فرهنگها و زبانهای قومی موجب تقویت چندگرایی و رواداری در جامعه میشود و آنرا پویا و خلاق ‏میسازد.‏

‏- بزرگترین سرمایه کشور سرمایه انسانی آن است و بهروزی جامعه در گرو ایجاد زمینه برای ابراز وشکوفایی استعدادهای ‏تمامی شهروندان است.‏

‏- توسعه پایدار کشور در گرو سیاستهای توان بخشی و توانا سازی است نه صدقه دهی و توزیع نابخردانه منابع ملی کشور.‏

‏- وظیفه دولت رفع تبعیض و انحصار ، ایجاد فرصتهای برابر برای رسیدن شهروندان به بهروزی و پاسداری از جان، مال، آبرو ‏و حریم خصوصی افراد و ‘اجرای’ بی تبعیض قانون است.‏

‏- قدرت بی مهار، نامحدود و انحصاری منشا فساد و تیره روزی است؛ قدرت حکومت می باید محدود و همواره مورد بازخواست ‏نهادهای مدنی و شهروندان باشد.‏

‏- وجود قانون و نهاد قانون گذار برای از میان بردن تبعیض ، انحصار و موانع توسعه، گسترش و تضمین عدالت و حفظ حقوق ‏فردی و نظم اجتماعی است. از این روست که تلاش برای سو استفاده از قانون و نهاد قانون گذار در جهت افزایش حدود اختیارات ‏دولت و دخالت آن در امور ملت می باید به طور فعال مهار شود.‏

‏- برخورد آرا و اندیشه ها متضمن سلامت و پیشرفت جامعه است.‏

‏- تنها شایسته سالاری است که میتواند به عنوان مبنایی عادلانه و بی تبعیض برای پیشرفت و کسب مقام در تمامی نهادهای کشور ‏مورد اتکا باشد.‏

‏- رسانه های آزاد آینه تمام نمای جامعه هستند و رکن اساسی مردم سالاری و جامعه آزاد میباشند.‏

آنچه از پی می آید تبلور باورهای ما برای حقوق اولیه هر ایرانی و آینده ایران است.‏

حقوق و مسئولیتهای فردى

ایران بى هیچ گونه شرطى به همه ایرانیان تعلق دارد و نمیتوان ایرانى را از حق ملیت و یا خروج از آن محروم کرد.‏

حقوق شهروندی برای تمامی ایرانیان یکسان است.‏

تمامی شهروندان و ساکنین ایران و تمامی افرادی که به هر شکلی تحت حوزه قضایی، اختیار و یا قلمرو قدرت دولت ایران قرار ‏دارند از حقوق اولیه انسانی بر اساس اصول مندرج در اعلامیه جهانى حقوق بشر برخوردار میباشند.‏

رعایت قانون مسئولیت تمامی شهروندان است.‏

هر ایرانى حق دارد محل سکونت خویش را انتخاب و آزادانه در هر جای کشور رفت و آمد کند.‏

هیچ ویژه‌گی از جمله نژادی ، جنسیتی، زبانی ، دینی ، عقیدتی، طبقاتی و یا ‏اجتماعی نمیتواند منشا تبعیض و برتری بین شهروندان شود.‏

اراده مردم ایران اساس تمامیت ایران و سرچشمه قدرت حکومت است،این اراده بایستى در انتخاباتی آزاد و شفاف با رعایت برابرى و کلیه موازین بینالمللى با امکان شرکت کلیه شهروندان ابراز شود.‏

هر ایرانى از حق آزادى اندیشه بدون هیچ محدودیتى برخوردار است.‏

‏ هر ایرانى از آزادى بیان مطابق منشور حقوق بشر برخوردار است.‏

هر ایرانی از آزادی آرایش و پوشش در گستره عمومی برخوردار است.‏

هر ایرانى حق ایجاد هر گونه تشکل اجتماعى، سیاسى، فرهنگى و مذهبى و عضویت در آن را دارد.‏

هر ایرانى حق برگزارى و شرکت در هرگونه گرد هم آیى خشونت پرهیز به هر منظور، را دارد.‏

هر ایرانى حق زندگى آزاد ، انتخاب شدن ، انتخاب کردن ، امنیت و کسب سعادت را دارد.‏

هر ایرانى حق آزادى دین و اعتقاد و آزادى از دین را دارد.‏

سطح زندگى شرافتمندانه حق هر ایرانى و خانوادهاش است. زندگى شرافتمندانه تضمین کننده دسترسی به خدمات بهداشتی، ‏اجتماعی و آموزشی و حداقلمایحتاج اولیه شامل خوراک، پوشاک و مسکن است.‏

هر ایرانى حق دسترسى رایگان به آموزش پایه را دارد.‏

هر ایرانی حق انتخاب پیشه و تعیین سرنوشت اقتصادی خویش را دارد، آزادی فعالیت اقتصادی حق بنیادین هر ایرانی است.‏

مالکیت خصوصى محترم است و بایستى از دست اندازى دیگران چه اشخاص و چه دولت پاسداری شود.‏

حریم شخصى و خانوادگى افراد و حیثیت اجتماعى آنان بایستى مورد احترام و محفوظ باشد.‏

هر ایرانى حق انتخاب زندگى جنسى خویش را دارد.‏

آفرینشهای علمى ، ادبى و هنرى متعلق به آفریننده آن است. مالکیت افراد بر هر گونه نو آوری، اختراع و تولید فکری بایستی ‏محترم شمرده و پاسداری شود.‏

حقوق زنان

زن مالک تن و روان خویش است و فرا از هر گونه قید و بند پدر سالارانه سرنوشت خود را در دست دارد.‏

هیچ محدودیت و تبعیضی برای شرکت همه جانبه زنان در تمامی امور جامعه نمیتوان قایل شد.‏

پیشرفت همه جانبه جامعه در گرو شکوفا شدن تواناییهای زنان در گستره همگانی است.‏

تمامی موانع و محدودیتهای پیش روی زنان جهت کسب بالاترین مقامهای سیاسی، اجتماعی ، اقتصادی ، نظامی و علمی در ‏جامعه باید برچیده شوند.‏

زنان در تمامی زمینه های حقوقی از جمله حقوق قضایی و کیفری با مردان برابرند. هیچ گونه تفسیر و اجرای تبعیض آمیز قانون ‏قابل قبول نیست.‏

زنان در دوره بارداری و زایمان از حق ویژه در زمینه حقوق کار برخوردارند.‏

مبارزه با خشونت علیه زنان مسئولیت اخلاقی و فرهنگی جامعه و تک تک شهروندان است، حکومت در برچیدن تمامی زمینه ‏های خشونت علیه زنان تکلیف قانونی دارد.‏

حقوق نیروی کار و گروههای اجتماعى

تشکیل خانواده حتما بایستى با رضایت کامل هر دو طرف صورت گیرد.‏

حق تجمع خشونت پرهیز از حقوق بنیادین جامعه است.‏

پایبندی به موازین سازمان بین المللی کار (که ایران یکی از امضا کنندگان آن است) لازمه تنظیم و اجرای قوانین کار در کشور ‏است.‏

ایجاد تشکلهای کارگری، صنفی و شوراهای کارگری از حقوق بنیادین نیروی کار و متخصصان میباشد.‏

تعیین حداقل مزد ضروری است و باید تامین کننده حداقل نیازهای اولیه زندگی باشد، پرداخت مزد و حقوق نباید تبعیض آمیز ‏باشد.‏

حق اعتصاب و بیمه بیکاری از حقوق اساسی نیروی کار است.‏

حقوق اقلیتها

ایران کشوری است متشکل از اقوام، فرهنگها، زبانها و ادیان گوناگون که همگی از حقوق شهروندی یکسان برخوردارند.‏

تنوع قومی، زبانی و دینی یکی از بزرگترین سرمایه های انسانی و اجتماعی کشور ماست که بایستی در نگاهداری آن کوشید.‏

تمامی اقلیتها به ویژه قومى، دینى و زبانى حق نگاهداری و گسترش فرهنگ ویژه خود و سخن گفتن و آموزش به زبان مادری و ‏گویش محلى خویش رادارند.‏

با اتکا به رای اکثریت نمیتوان حقوق هیچ اقلیتی را محدود و مخدوش کرد.‏

حقوق تمامی اقلیتها میبایستی در مفاد قانون اساسی در نظر گرفته شود.‏

دگرباشان همچون دیگر شهروندان در تمامی زمینه های حقوقی از جمله حقوق قضایی و کیفری با دیگران برابرند.‏

عدالت

اجرای قانون و عدالت نبایستی به انتقام گیری و خشونت منجر شود.‏

دستگاه دادگستری و ساختار ادارى آن بایستى بیطرف، مصون و مستقل از دیگر ارکان قدرت و سیاست باشد.‏

همه در برابر قانون برابرند، هیچ گونه تفسیر و اجرای تبعیض آمیز قانون قابل قبول نیست.‏

گسترش عدالت در جامعه وظیفه ای است انسانی و همگانی، بر تمامی شهروندان است که در برابر بیداد پایداری کنند.‏

هر کسى بیگناه است مگر اینکه در دادگاهى مطابق موازین بین المللى محاکمه و مجرم شناخته شده باشد.‏

هر کسی حق آزادی و امنیت شخصی دارد و بدون حکم جلب و یا احراز جرم نمیتوان کسی را خودسرانه دستگیر کرد و یا در ‏حصر قرار داد.‏

هر متهمی حق دسترسی به وکیل مدافع به انتخاب خود و دادرسی در کوتاه ترین زمان ممکن را دارد.‏

هر کسی که بدون طی مراحل قانونی دستگیر و یا زندانی شده باشد حق جبران خسارت خواهد داشت.‏

هر گونه آزار جسمى و روحى به خصوص آنچه به گرفتن جان انسان بینجامد تامین کننده عدالت نیست.‏

اداره زندانها و بازداشتکاهها میبایست شفاف باشد و دسترسی نهادهای مدنی و حقوقی ملی و بین المللی به زندانها و زندانیان ‏ممکن باشد.‏

حکومت، نهادها و ساختارهای وابسته به آن

حکومت ساختاری است قراردادی که بازتاب اراده تمامی ملت ایران است که در ساختاری قانونی، منضبط و تفکیک شده تجلی ‏مییابد. اراده اکثریت نمیتواند موجب پایمال شدن حقوق اقلیت شود.‏

حکومت میبایست از دخالت و اعمال نفوذ در نهادهای دینی اکیدا پرهیز کند و احترام برابر و بدون تبعیض برای تمامی ادیان قایل ‏باشد.‏

حکومت نماینده هیچ دینی نیست و باید مستقل از نهادهای دینی باشد.‏

ساختار حکومت بایستی مانع تمرکز قدرت و ایجاد انحصار در عرصه عمومی و اداره کشور شود.‏

نهاد حکومت حق سرپرستی پدرسالارانه (قیمومیت) جامعه را ندارد و باید در مورد اراده و کردارش در برابر مردم پاسخگو باشد.‏

حکومت باید حقوق و حاکمیت تمامی ملتهای جهان را محترم بشمارد.‏

حکومت حق ندارد به صورت خودسرانه حریم خصوصی افراد را نقض کند.‏

منابع و ثروتهای ملی متعلق به تمامی ملت است. کارگزاری و استخراج منابع و ثروتهای ملی وابسته به اراده ملت است.‏

نهادهای دولت و کارگزاران آن حق سو استفاده از منابع و ثروتهای ملی را ندارند.‏

دولت نباید استقلال مالی از ملت داشته باشد، منبع درآمد دولت صرفا از ملت است.‏

مسئولیت تامین هزینه اداره و پیشرفت کشور بر دوش شهروندان و شرکتهای اقتصادی و تجاری است که از طریق انواع مالیات ‏تامین می ‌شود.‏

حکومت باید تضمین کننده امنیت و سلامت انتخابات (بر اساس موازین بین المللی) و فراهم کننده امکان نظارت کامل و بدون قید ‏و شرط نهادهای مردمی باشد.‏

حکومت حق انحصار رسانه های عمومی را نداشته و نمیتواند رسانه های خصوصی را به طور خودسرانه محدود کند.‏

حکومت حق ندارد دست اندرکاران و خبرنگاران رسانه ها را به خاطر خبر رسانی و فاش گویی در مورد خطا هایی که مربوط به ‏گستره عمومی میشود، مورد پیگرد قرار دهد.‏

حکومت بایستی در گسترش و آموزش فرهنگ عدم خشونت پیشرو باشد.‏

قانون اساسی بازتاب خواست مردم است و تغییر آن منوط به اراده ملت است.‏

تمامی نهادهای حکومتی وظیفه دارند که قانون اساسی را بدون کم و کاست و بی تبعیض اجرا کنند.‏

وظیفه نیروهای مسلح اعم از ارتش، پلیس و نیروهای امنیتی حفظ امنیت شهروندان و یاری رسانی به آنها میباشد.‏

نیروهای مسلح نباید در خدمت مقاصد و دیدگاههای سیاسی هیچ گروهی در بیایند و یا در امور اقتصادی وارد بشوند.‏

تمامی شهروندان ایرانی حق عضویت در نیروهای مسلح اعم از ارتش، پلیس و نیروهای امنیتی را دارند.‏

اعضای رسمی نیروهای مسلح و نیروهای امنیتی حق عضویت در احزاب سیاسی را ندارند.‏

اعضای رسمی نیروهای مسلح و نیروهای امنیتی موظف به رعایت نظامنامه مبتنی بر حقوق بشر میباشند.‏

منابع طبیعی، میراث فرهنگی و حفاظت از زیست محیط ایران

منابع طبیعی، میراث فرهنگی، بناهای تاریخی و محیط زیست بزرگترین و مهم ترین دستمایه ملی و جغرافیایی کشور میباشند.‏

بهره برداری اقتصادی نباید موجب نابودی یا صدمه جبران ناپذیر به منابع طبیعی کشور شود.‏

توسعه پایدار در گرو نگاهبانی و حفظ منابع طبیعی و محیط زیست است.‏

نگاهبانی و حفظ منابع طبیعی و محیط زیست مسئولیتی است بر دوش همه شهروندان.‏

هر گونه تخریب خود سرانه و دست اندازی محیط زیست توسط هر شخص و یا نهادی ممنوع است.‏

حکومت موظف است که قوانین ‘ارزیابی زیست محیطی’ را مدون و اجرا کند.‏

حیوانات در این کره خاکی با انسان شریک هستند، رعایت حقوق آنها الزامی است.‏

هر گونه نقض حقوق حیوانات ضربه ای است به پیکره انسان متمدن، جلوگیری از خشونت و آزار کور حیوانات وظیفه تمامی ‏افراد جامعه است.‏

منشور ۹۱ یک حزب سیاسی نیست و لیست اعضا ندارد، امضای آن تنها شرط توافق با مفاد آن است، این منشور نه زمینه ساز ‏برپایی حکومت در ایران و نه مبلغ حزب یا مرام سیاسی خاص است، ما امضاکنندگان آن بر این باوریم که نه تنها سیاست و ‏حکومت را باید زمینی کرد بلکه آنرا به کرنش در برابر خواست ملتمان واداشت. همگانی کردن مفاد این منشور جز با همیاری و ‏شرکت فعال مردم ایران میسر نمیشود. از این روست که بر ما امضا کنندگان این منشور است تا در یک روند باز و شفاف، با ‏شرکت مردم و فعالین مدنی، مفاهیم مطرح شده در این منشور را به پیش برده و آن را به روز نگهداریم.‏

ما به دنبال استوار سازی اخلاق مدنی و ارزشهای انسان دوستانه جهانشمول در گستره سیاست کشورمان هستیم.‏

‏* مفاد این منشور در هیچ موردى نبایستى برخلاف اعلامیه جهانى حقوق بشر تفسیر و اعمال شوند.‏*

خواهشمندیم موافقت خود را برای امضای منشور از طریق ارسال ایمیل به آدرس ‏[email protected]‏ اعلام فرمایید.‏

نام کامل، حوزه فعالیت (اختیاری)، شهر و کشور

امضا کنندگان:‏

رامین جهانبگلو – دانشگاه یورک، کانادا
پیام اخوان – دانشگاه مک گیل، کانادا
مهرداد حریری – تورنتو، کانادا
علی احساسی – تورنتو، کانادا
مهرداد آرین نژاد – تورنتو، کانادا
مهرداد لقمانی – تورنتو، کانادا
لیلی پورزند – تورنتو، کانادا
نیره توحیدی – دانشگاه ایالتی کالیفرنیا، آمریکا
سحر مفخم
علی عبدی
سحر نمازیخواه
عباس معروفی – آلمان
آرش سبحانی
احمد باطبی – آمریکا
منصوره شجاعی
کیانوش سنجری
مهدی عرب شاهی
مهر انگیز کار – دانشگاه براون، آمریکا
نادر هاشمی – دانشگاه دنوور، آمریکا
فرزین وحدت – دانشگاه هاروارد، آمریکا
نرگس توسلیان
روحی شفیعی – لندن، انگلستان
نازیلا فتحی – آمریکا
فاطمه حقیقت جو – آمریکا
شاهرخ مشکین قلم – پاریس، فرانسه
شیوا نوجو
مهری جعفری
مریم اهری
هایده روش
رضا فلاطون
شیریندخت دقیقیان
حسن زرهی – تورنتو، کانادا
محمد ناجی
اسماعیل حسام مقدم
ارسلان کهنمویی پور – دانشگاه تورنتو، کانادا
محمد تهوری
کاوه شهروز – تورنتو، کانادا
علیرضا نوریزاده – لندن، انگلستان
مهران براتی – برلین، آلمان
گودرز اقتداری
رضا ترابی
ساغر غیاثی
مهرزاد بروجردی – دانشگاه سیراکیوز، آمریکا
مزدک نصیری
محمود صدری – دانشگاه تکزاس، آمریکا
کیوان فروزان
آرام حصامی – انستیتو تحقیقات پیشرفته بین المللی، مریلند، آمریکا
نیما گنجفر – نروژ
مهدی وزیری – آلمان
میر محمد رضا حیدری – میلان، ایتالیا
مریم جلالی فراهانی
پریسا ساعد – لوس آنجلس، آمریکا
مهرداد درویش پور – سوئد
مهدی موبدی
پروین ملک
مسعود شب افروز
دانش باقرپور
اکبر معارفی – آمریکا
حسین رئیسی – کانادا
کاظم علمداری – دانشگاه ایالتی کالیفرنیا، نورتریج
خسرو بندری – لوس آنجلس، آمریکا
ثریا فلاح
مهدی جامی – هلند
فرهنگ قاسمی
عطا هودشتیان – مونترال ، کانادا
سیامند زندی – ونکوور کانادا
آینده آزاد – وین،اتریش
مسعود شب افروز
حسن نایب هاشم – وین،اتریش
حمید مجتهدی – دوبی، امارات متحده عربی
فریدون خاوند – دانشگاه رنه دکارت پاریس
نازنین انصاری – لندن، انگلستان
علی فرخی – استکهلم ، سوئد
کامبیز مبینی – لوس آنجلس، آمریکا
فرزانه آقایی پور
ابراهیم آهنیان – استکهلم ، سوئد
علی هنری – اوترخت، هلند
نوشین شاهرخی – آلمان
سعید پیوندی – دانشگاه دلورن فرانسه
مهدی دهنوی
علی اسماعیلی – آلمان
علیرضا عبدی ممتاز – اسپو ، فنلاند
بامشاد تابناک
مجید رستم خانی
محمد بزاز
علی اکبر مهدی – دانشگاه ایالتی کالیفرنیا، نورتریج، آمریکا
محمد حسین جعفری – هلند
بابک کاظمی فرد – کلن ، آلمان
منوچهر مقصود نیا – آلمان
منصور پویان – لندن ، انگلستان
فریدون احمدی – آلمان
محمود تجلی مهر – آلمان
مهران کشاورز – اسکین، نروژ
مصطفی قهرمانی – فرانکفورت ، آلمان
محمد حسین شمسایی
منصور فرهنگ – دانشگاه بنینگتون
محمد نواب – دانشگاه ایالتی لس آنجلس ، آمریکا
داریوش بایندر – چمین، سوییس
نسرین رحیمیه – دانشگاه ارواین، آمریکا
منوچهر محمدی
پریسا سعید
شبنم آذر
مرجان احساسی – واشنگتن دی سی ، آمریکا
عفت ماهباز
وازریک درساهاکیان – لس آنجلس، آمریکا
مهدی نوربخش – دانشگاه هاریسبورگ، آمریکا
بیژن پیرزاده – لوس آنجلس، آمریکا
بهرام عباسی – اوترخت ، هلند
غلامحسین عسگری
مهشید پگاهی – آلمان
بیژن سینا – آلمان
شاهین انزلی – وین ، اتریش
سهیل پارسا – تورنتو ، کانادا
زیبا میر حسینی
همایون مبصری
علی شاکری
شکوفه آذر
کرامت عندلیبی – رتردام، هلند
محسن تارمی
سیما زندی – ونکوور ، کانادا
رضوان مقدم
کاوه شیرزاد
اکبر معارفی
حمید زنگنه – دانشگاه ویدنر، آمریکا
احمد پورمندی – مونیخ ، آلمان
بیژن پوربهنام – لندن ، انگلستان
علی فتوتی
الهام حیدرپور
پروین ملک
میر حمید سالک
احمد صابری
مرتضی ساکی – دالاس، تگزاس آمریکا
امید کشتکار – پاریس، فرانسه
کوروش پارسا – نیویورک، آمریکا
پرتو نوری علا – آمریکا
هوشنگ قهرمانلو – ادمونتون، کانادا
مازیار بهاری – لندن، انگلستان
سوفیا صدیق پور
شهلا عبقری – دانشگاه لایف، آمریکا
رضا گوهرزاد
ابوالفضل جمالی
نصیر امامى
هادی زمانی – لندن، انگلستان
پرویز مختاری
امید ایران‌مهر
علی اصغر خرسند
وحید شعبانی – دلفت، هلند
رحیم شاهینی – انگلستان
نیکروز اولاد اعظمی
علی م انصاری – دانشگاه سنت اندروز
فرید اشکان
محسن سیاری
محمد تقدیری – آمریکا
سیاوش عبقری – دانشگاه جورجیا، آمریکا
آزیتا رضوان
اسفندیار طبری – دانشگاه یو-ام -آی -تی ،اتریش
حسن یوسفی اشکوری
شهریار آهی
شهرام خلدی – دانشگاه وسترن اونتاریو، کانادا
جهانگیر هاشمی – هلند
علی پرسان
بهروز محمودیان – سیدنی، استرالیا
داوود نوائیان – گوتنبرگ ، سوئد
میترا صفاری – تورنتو، کانادا
حسین باقر زاده
حسین آرزو – آمریکا
اسی زرگریان
مهرزاد محمودیان – آمریکا
رها بحرینی – تورنتو، کانادا
رودی ماته – دانشگاه دلاور، آمریکا
مانی کوپال – تورنتو، کانادا
بهناز فرمانبر
محسن اسدالهی
هوشنگ حسن یاری – رویال میلیتاری کالج ، کانادا
فریبا امینی – آمریکا
احمد کریمی حکاک – دانشگاه مریلند، آمریکا
اردشیر زارع زاده – تورنتو، کانادا
علیداد مافی نظام – تورنتو، کانادا
فرشید فاریابی – گوتنبرگ ، سوئد
نیما راشدان
مهناز کریمی (عطارها) – لوس آنجلس، آمریکا
سمیرا سیف کاشانی – تورنتو، کانادا
رضا هوشمند
محمد درخشان – استکهلم، سوئد
آرش کمانگیر – تورنتو، کانادا
مشالله سلیمی
هوشنگ اسدی – پاریس، فرانسه
سعید توکل – آمریکا
علی صدیقی – برگن ،نروژ
سیما ایزد
مینا ملکی
حبیب تبریزیان
فریدون راد – فرزنو، آمریکا
محسن فردی – گریت فالس، آمریکا
محسن فردی
سید بهرام ظهیر اعظمی – تورنتو، کانادا
مهدی تورج – دانشگاه وسترن اونتاریو، کانادا
رضا برومند
ساویز ارزنده – تورنتو، کانادا
رضا اخلاقی – فارین پالیسی اسوسیشن
روجا بندری
قاسم مهجوری – گوتنبرگ ، سوئد
مهردخت هادی – تورنتو، کانادا
هادی یوسفی
فرح موسوی – تورنتو، کانادا
خسرو خسروی
فرح طاهری – تورنتو ، کانادا
خسرو علاف اکبری
آرش بینش پژوه – کایسری، ترکیه
زمان بیات
علی سرمدی
ناصر اشجاری
سارا روان – استکهلم، سوئد
جاوید جلیلی – تامپره، فنلاند
قاسم نکوکار – شفیلد ، انگلستان
امیر بیگلری
محمد رضا عضدانلو – پاریس ،فرانسه
حسن کلانتری
مهرداد عمادی
شهریار هاشمی
مرمر مشفقی – اوپسالا ، سوئد
داود شاه ولی بختیاری
احد وکیلی – ونکوور، کانادا
تورج آزربایجانی
افضل شیری
مسعود کاویانی
محمد حسن صیادی
دیوید موسوی – تورنتو، کانادا
گلوریا یزدانی -تورنتو ، کانادا
کوروش افشارپناه
سعید همتیان
گیتی پورفاضل
هادی قاسمی
ابراهیم مهتری
فریدون خویی – دوبی، امارات متحده عربی
علی یعقوب وند
ناصر کاخساز
صادق بالی پور
فریده مدارا
آرش مدارا
بنفشه دانشور
طاهره دانش – دانشگاه روهامپتون، انگلستان
علی وکیلی – نیویورک ، آمریکا
مزدک عبدی پور
محمد بهبودی
آرش یغمایی – کلن، آلمان
علی صمدی احدی
امید ملک – آلمان
محمد اسماعیل فلزی
جواد سبحانی – ترکیه
مریم علی اکبری – آخن، آلمان
آلیس آواکمیان – برلین ،آلمان
هاسمیک یوسفی آزادخان – برلین ،آلمان
بهمن قبادی
سپیده رضایی
فرید روحانی – ونکوور، کانادا
علی تارخ – کایسری،ترکیه
بهار الماسی – تورنتو، کانادا
بیژن معجری – پاریس، فرانسه
هوشنگ توزیع – لس انجلس ، آمریکا
آنوش سلحشور – تورنتو، کانادا
مراد خورشیدی
بهار امین وزیری – ریچموند هیل، کانادا
امین موحدی
امیرحسین موحدی – آمریکا
افسانه طباطبایی هولستاین – بلاستین، آمریکا
شهره آغداشلو – لس انجلس، آمریکا
اشکان یزدچی
مهناز هدایتی – لندن، انگلستان
آذر سلیم
هلمند اربابی – گوتنبرگ ، سوئد
مت جولیان خوچیپیلی- قرقیزستان
علی نیکویی
ژیلا عطایی -گوتنبرگ ، سوئد
رضا برومند – سوئد
مصی خوش -گوتنبرگ ، سوئد
بابک امینی – تورنتو، کانادا
شاهین فاطمی – دانشگاه آمریکایی پاریس
کتایون پزشکزاد
مهدی آقازمانی – لس‌آنجلس، آمریکا
طالب مؤذنی
مریم کریم زاده – لندن، انگلستان
ساغی قاجار
امیر کهنمویی – رن، فرانسه
نادر دورمانی – کانادا
پانته ا رسولی – تورنتو، کانادا
مجتبی میراکبری
شهران طبری – لندن ، انگلستان
امیر سیفی – کلاستهال ، آلمان
بهناز شهریاری – رزمانت، آمریکا
مهرداد فر
محمد تاج دولتی – تورنتو، کانادا
حسن شمس
جمشید قرا جه داغى
آبان طهماسبی
فریدون بابایی – دانشگاه مونترال، کانادا
محمد قزوینیان – فرانسه، پاریس
محمود ماهری – لاهه – هلند
رضا پهلوی – آمریکا
کورش برهانی – واشنگتن دی سی، آمریکا
بیژن خواجه پور خویی – وین ، اتریش
مهدی پوریان – تورنتو، کانادا
حسن حاتمی
حسن کیان زاد
نیلوفر یادها
حسین پورنیکدست – هامبورگ، آلمان
فرزانه قادری – هامبورگ، آلمان
خروش کاوه
رضا حسینی
حسن منصور
اصغر معینی
مصطفی رضایی
امیررضایی‎
داریوش نجف پور بیرگانی – کپنهاگ، دانمارک
پرویز حدادی زاده
مونا زند
رکسانا تیمور تاش – واشنگتن دی سی ، آمریکا
امیر سلطانی
ملیحه نوید
شایان صوفی
مهدی میرقاسمی
عباس بلور فروشان – امارات متحده عربی
بهمن جلدی – انستیتو کاناادایی مطالعات ایران، کانادا
همایون صدری
محمدعلی آقایی
حسین رئیسی – لندن ، انگلستان
مریم محمد علیخان شیرازی
یاشار گمنامیان – لندن ، انگلستان
ارشیا دهقانی
علیرضا دهقانی
همایون محمدیها
سید مصطفی علوی – لندن، انگلستان
سید حنیف ساجدی
غزاله نوزمانی – لیماسول ، قبرس
تریتا پارسی – واشنگتن دی سی، آمریکا
عبدالله کریمی
کامران روشنگر
لوبت شفیع زاده
ترانه کاظمی
سامان پارسی
فرد صابری
امیر خسرو ضمیری – تورنتو، کانادا
سارا عرفانی
علی موسوی
فتانه پورجواد
احمد نورمحمدی آبادچی
داود ملک
مختار حیدری
فرناز باستانی
منکو صادقی
نیک قاسمی
فرشاد صارمی
مهدی رحمتی
محمد رضا مولایی – وین ، اتریش
رضا ناجی
علی کاغذچی
محمد پاسدار
کورش آوائی – پراگ، چک
میلاد کشانی
فرهاد حیرانی
بهرام آبار – بدبورگ، آلمان
لشکر میربلوچ – اسلو، نروژ
منوچهر اسدی – برمن، آلمان
فریدون خویی
هادی طلاکوب – هامبورگ، آلمان
علی هاشم زاده
فریدون تسلیمی
بهروز عنایتی
هاشم فرهنگ – سن دیگو، آمریکا
مهدی امینی – ویرجینیا، آمریکا
امیر خسروضمیری
محمدرضا مولایی
مینا زند سیگال
همایون نادری فر
کاوه موسوی – دانشگاه اکسفورد، انگلستان
هما سرشار – لس آنجلس، آمریکا
دخی فصیحیان – واشنگتن دی سی، آمریکا
مسعود تربتی – میدوست سیتی، آمریکا
علینقی علیخانی – آمریکا
افشین مرعشی – دانشگاه اوکلاهما، آمریکا
والنتین مقدم – دانشگاه نورت ایسترن، آمریکا
کامران تلطف – دانشگاه آریزونا، آمریکا
رحیم عابدان زاده
فرا موقرنیا – آتلانتا، آمریکا
کیومرث بلورچیان – لوس آنجلس، آمریکا
بهرام نوریانی
علی فاطمی
شاهرخ بابایی – آمریکا
امیر فصیحی – لس آنجلس، کانادا
فیروزه محمودی – برکلی، آمریکا
مریم پاک – استکهلم، سوئد
ناهید کلانتری – آتلانتا، آمریکا
مجید برادر – سن فرانسیسکو، کالیفرنیا
مهدی حسینی – گوتنبرگ ، سوئد
مریم حجت
کیومرث رضوانی فر – تورنتو، کانادا
خسرو دولتشاهی – شیکاگو، آمریکا
هماد جمشیدی – لس آنجلس، آمریکا
کامران تکوک
کیا اسفندیاری – لندن، انگلستان
مهناز شهریاری
نازی افتخاری – آمریکا
سیما یاری
گودرز کیوان
شیوا پازوکی
بابک مهرزاد
سهیلا نیکپور فیلادلفیا آمریکا
فریبرز بیرجندیان
رضا ابراهیمی
سارا خندانی
سولی شاهور دانشگاه حیفا، اسرائیل
شبنم شعبانی وین اتریش
فیروزه غفارپور- استکهلم، سوئد
تورج دریایی – دانشگاه کالیفرنیا، ایرواین
محمد فلاحی – ژوپیتر، آمریکا
فراز فرزینبه – اکلاند، نیوزلند
سهیل پرهیزی
مهسا رست – لیون ، فرانسه
سیامک نیک آیین – اپسالا، سوئد
مجید شیخ انصاری
هوشنگ ثابتیان – لس انجلس، آمریکا
رامین هوشمندی
سارا وحدانی
محسن شهروزی – سوئد
نازی پاشا
علی دیزبنی – رویال میلیتری کالج، کانادا
زهره گلدار
ماشالله عباس زاده – کانادا
کاوه آهنگری
آرش عین القضاتی – آتلانتا، آمریکا
محمود کرباسی – آمریکا
احمد رافت – ایتالیا
برنا خندان
سهیلا انزلی
علی لاهیجی
مهدی توفیق
عرجعلی جبلی
بابک جبلی
اشرف سرتیپی
آرشام پارسی – تورنتو، کانادا
جهانشاه جاوید – آمریکا
مسعود روحانی – آمریکا
مهران دولو – آلمان
مسعود روحانی – آمریکا
مهران دولو – آلمان
امید پایرو – دانشگاه گوولف ، کانادا
احمدرضا جودکی
عادل بخشی – ساوت همپتون – انگلستان
جواد ظهوری
احمد رضا جهانمرادی – کبک، کانادا
رضا هونجانی
کیا طاهری
رضا یونسی
مشیر هاشمی
حمید رضا دفیله – لندن، انگلستان
رضا انصاری – واشنگتن دی سی، آمریکا
علی ناظمی – آمریکا
محمود مومنی
مریم موذن زاده
حسن شریعتمداری – هامبورگ، آلمان
امیر کلاهچی
شهلا محسنی – لندن، انگلستان
میثاق پارسا
امید پوریوسفی کرمانی- بوخوم، آلمان
سروش جبلی – فلورانس، ایتالیا
حسین عسکری – دانشگاه جورج واشنگتن، آمریکا
سید امین هادیان
سامان کشاورز – تورنتو، کانادا
گیتی فرهنگیان – هلند
رضا اسلامی
مهدی یوسفی – ونکوور، کانادا
یاسین پدرام
شهلا بهاردوست، آلمان
محمود مومنی
محسن رضائی
حسین عباسی
گلوریا یزدانی
محمد جواد آسمان
کرامت عندلیبی- هلند
غلامرضا دوستدار – لندن، انگلستان
مرسده محسنی- کلن، آلمان
مزدا درفش زواره
کاوه قدیری
استر محمودی – سن فرانسیسکو، آمریکا
سینا جدی – انگلستان ، لندن
توانا خدایی- کردستان ، عراق
بهنام گنجی
مهدی قزل سفلی- کلن ، آلمان
فرشاد توکلی
مهران آفریگ- کلن، آلمان
مرسده هاشمی – هلند
یاسمن حسنی
شاهرخ سلاحورزی، فرانکفورت، آلمان
امیر فرجی- کلن، آلمان
نازی پاشا
علی صلواتی-دورن, آلمان
فرهاد حیدری- فرانکفورت، آلمان
ایمان پرتوی- برلین ، آلمان
شهلا باورصاد- هیدلبرگ، آلمان
بهروز تفضلی مقدم- انگلستان
ساقی جهانشاهی قاجار – ترکیه، استانبول
کامبیز شبانکاره – اوستین، آمریکا
ژیلا موحد شریعت پناهی
محمد مهدی شجاعی
کوروش حسینی
علی یاوری
آرمین آرین مهر
سارا آرین مهر
نیما احمد پور

 

آرشیو نوشته‌ها و شناسایی نویسنده:

>> به سوی واپسین نوشته‌ها

تازه‌ترین نسخه دیجیتال شهرگان

ویدیویی

شهرگان در شبکه‌های اجتماعی

آرشیو شهرگان

دسته‌بندی مطالب

پیوندها:

مطالب شهرگان را مشترک شوید

برای دریافت تازه‌ترین مطاالب و به‌روزرسانی‌های مطالب شهرگان، به لیست پستی ما بپیوندید.

اشتراک شما با موفقیت انجام شد