ادبیات داستان و رمان گزيده‌ها

تازگی جن‌ها توی خانه ما عروسی گرفته‌اند

شهرگان
تازگی جن‌ها توی خانه ما عروسی گرفته‌اند. شب‌ها که همه می‌خوابند دسته جمعی توی راهروهای خانه برای خودشان راه می‌افتند. به قول مادربزرگم دیگر کاری...