In touch with Diverse Iranian Community
دسته‌بندی برچسب

انتخاب این یا آن

کدام گزینه: انتخاب این یا آن؟

 استرس و مبارزه با آن از مسائل روز مردم دنیا شده است. یکی از مواردی که معمولا انسانها را دچار استرس می کند، شرایط پیچیده و ‏سخت انتخاب هاست. هر روز هر کدام از ما ناچاریم با بیش از صدها انتخاب کوچک و بزرگ دسته پنجه نرم کنیم. از انتخاب این…
ادامه مطلب ...