In touch with Diverse Iranian Community
دسته‌بندی برچسب

به آزادی

من عاشق پر بسته‌ام، پرواز را دل بسته‌ام

من عاشق پر بسته‌ام، پرواز را دل بسته‌ام ای آرزو آتش بزن بر بند من، آتش بزن بر جان من  آتش بگیرد چون دلم، پرمی زنم، ای جان من گر مرده‌ام، آتش کُنَد پُر زنده‌ام در آسمانِ قهقهه رقصی و من رقصان شوم می پربگیرد جان من، چون ذره ای  در…
ادامه مطلب ...