In touch with Diverse Iranian Community
دسته‌بندی برچسب

جليلی از چه کسی خط می گيرد

پرسش های بی پاسخ در مناظره سوم؛ جليلی از چه کسی خط می گيرد؟

افشا گری های اخير علی اکبر ولايتی در جريان «مناظره سوم نامزدها» پيرامون فرصت های سوخته طی مذاکرات اتمی شش سال گذشته ايران با گروه ۱+۵، و اشاره او به کار شکنی در راه رسيدن به توافق ملموس با جامعه جهانی، چند پرسش کليدی پيرامون حدود اختيارات…
ادامه مطلب ...