In touch with Diverse Iranian Community
دسته‌بندی برچسب

خانواده برابر، سینمای نصرت کریمی، محمد غزنویان

خانواده برابر در سینمای نصرت کریمی!

ژانر طبق یک تعریف عام، مجموعه ای از زبان و نشانه هاست که در نهایت سعی دارد معانی ویژه ای را شکل داده و به سمت و سوی ذهن مخاطب سوق دهد. شاید بتوان حتی ژانر را بخشی از یک دستگاه ایدئولوژیک کلان دانست که با انقسام خود به حوزه های مشخص، نوعی…
ادامه مطلب ...