پیشنهاد سردبير دیدگاه گزيده‌ها نقد و بررسی

عشق و نابرابری در موقعیت تراژیک

شهرگان
“تعمیر با جراحت‌های اضافه” سومین مجموعه شعر محمد علی حسن لو است. در دو کتاب قبل، یک دقیقه سکوت و گنجشکی با حنجره‌ی زخمی، شعر...