آشیان / برچسب آرشیوها:  درخت تنومند مرگ، روزبه گیلاسیان، نهال سحابی، سهابی

برچسب آرشیوها:  درخت تنومند مرگ، روزبه گیلاسیان، نهال سحابی، سهابی

درخت تنومند مرگ

روزبه گیلاسیان  پس به پیش رفتیم ، زنبوری از فرط شرارت و حتی مولکول های آب با آن لطافت لجوج که ریختشان از پشت لیوان به زمین می ماسید ؛ نفهمیدند وگرنه رودخانه مسیر نداشت ، نشانی نداشت و کرخت تر از آنی بود که بود. پشت برگ را سنجاق …

بیشتر بخوانید