In touch with Diverse Iranian Community
دسته‌بندی برچسب

درخت تنومند مرگ، روزبه گیلاسیان، نهال سحابی، سهابی

درخت تنومند مرگ

روزبه گیلاسیان پس به پیش رفتیم ، زنبوری از فرط شرارت و حتی مولکول های آب با آن لطافت لجوج که ریختشان از پشت لیوان به زمین می ماسید ؛ نفهمیدند وگرنه رودخانه مسیر نداشت ، نشانی نداشت و کرخت تر از آنی بود که بود. پشت برگ را…
ادامه مطلب ...