آشیان / برچسب آرشیوها:  دين، پايه دمکراسی، مهدی مظفری، شهروند، شهرگان، ایران، مذهب

برچسب آرشیوها:  دين، پايه دمکراسی، مهدی مظفری، شهروند، شهرگان، ایران، مذهب

چرا دين نمی‌تواند پايه دمکراسی باشد؟

به سه دليل دين نميتواند پايه دمکراسی باشد. اول اينکه نقش دين ايجاد دموکراسی نيست. هيچ دينی وجود ندارد که رسالت خود را ايجاد دموکراسی يا حتا بسط آن اعلام کرده باشد. آيا کسی‌ دينی می‌‌شناسد که پيامبرش وعده دمکراسی به پيروانش داده باشد؟ اگر چنين نيست، بنا بر اين …

بیشتر بخوانید