In touch with Diverse Iranian Community
دسته‌بندی برچسب

دیکتاتور، ماندانا زندیان

دیکتاتور!

 خاک می‌شود دست‌ها وُ درها وُ پنجره‌هایمانمثل چشم‌هاییکه مثل میندر این تاریخ،در این تن، در این وطن،دفن است وُ بازاز خاک، از پوست، از خون، از خردادرد می‌شود در هوای ابری وُمنفجر می‌شود بر شال بهار وُگل…
ادامه مطلب ...